Indicadors Infoparticipa

El Segell InfoParticipa és un reconeixement a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a partir de les avaluacions que realitza el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural   (LPCCP) als webs municipals.

Els resultats de les avaluacions es publiquen en un mapa georeferenciat i s'atorga el Segell als que han obtingut les puntuacions més elevades, fet que ha portat a definir criteris bàsics sobre la informació que s'ha de publicar, i promoure l'interès per millorar.

Degut a l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la iniciativa infoparticipa va incrementar el seu nivell d'exigència, augmentant fins a 52 el nombre d'indicadors amb els que s'analitzen les webs.

En aquest apartat podeu consultar els resultats obtinguts per l'Ajuntament de Tona en les darreres avaluacions Infoparticipa, i accedir a la informació publicada segons indicador.
 

QUI SÓN ELS REPRESENTATS POLÍTICS ?
1.  Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
2. Es dóna informació sobre l'alcalde o l'alcaldessa: biografia i/o currículum?
3. Es dóna informació sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?
4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, fotos i partit polític?
5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: noms, cognoms, fotos i partit polític?
6. Es dóna informació sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?
7. Es publiquen les retribucions dels representants polítics?
8. Es publiquen les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes?
9 . Es publica l'agenda institucional de l'alcalde?
10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de govern?
11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l'oposició?

COM ES GESTIONEN ELS RECURSOS COL·LECTIUS ?
12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: Ple, Junta de Govern, comissions informatives?
13. Es dóna informació sobre les competències i calendari de treball dels òrgans de govern ?
14. Es publica l'organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?
15.  Es publiquen les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels plens municipals?
16. Es publiquen les actes dels plens municipals?
17. Es publiquen els acords del govern o de la Junta de Govern Local?
18. Es dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d'Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla Estratègic?
19. Es dóna informació sobre el Pla d'Ordenació Urbanística (POUM) o altres normes de planificació urbanística?
20. Es publiquen les ordenances municipals?

COM ES GESTIONEN ELS RECURSOS ECONÒMICS: PRESSUPOSTOS, SALARIS CONTRACTACIONS, SUBVENCIONS? 
21. Es publica el Pressupost de l'any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents?
22. Es publica informació sobre l'execució trimestral del Pressupost?
23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?
24 . Es publica informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d'endeutament?
25. Es publica la liquidació del pressupost dels exercicis anteriors i/o el compte general?
26. Es publica la relació dels llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l'ajuntament, segons les categories? 
27 . Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?
28 . Es publica l'oferta de treball de l'ajuntament, desenvolupament dels concursos i resultats?
29. Es publica l'inventari general del patrimoni de l'ajuntament?
30 . Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?
31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?
32 . Es publiquen les actes de les meses de contractació?
33. Es publiquen modifiacions de contractes i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?
34 . Es publica la relació de proveïdors, adjudicataris o contractistes i la quantia econòmica?
35 . Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?
36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?
37 . Es publiquen els convenis signats, part, objecte i les obligacions econòmiques que se'n derivin?
38. Es publica el cost i característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans?     

QUINA INFORMACIÓ PROPORCIONEN SOBRE EL MUNICIPI I LA GESTIÓ DELS RECURSOS COL·LECTIUS?
39. Es publiquen notícies, informacions i opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?
40. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres de l'oposició relacionades amb el control de la gestió del govern?
41. Es publica informació sobre el desenvolupament del ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?
42. Es dóna informació històrica sobre el municipi?
43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals...?
44. S'ofereixen al web l'agenda d'activitats municipals i ciutadanes?
45. Es publica el contacte amb la persona responsable de premsa, informació i/o comunicació de la corporació?

QUINES EINES OFEREIXEN PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA?
46. Es dóna informació sobre el reglament de participació ciutadana o d'altres normes al respecte?
47. Es dóna informació al web sobre altres mecanismes de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc?
48. Es publiquen les actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l'indicador 47?
49. S'ofereix al web el directori d'entitats del municipi i/o el registre de grups d'interès?
50. S'ofereixen al web instruments de consultes i/o participació sobre temes actuals d'interès local?
51. S'ofereixen al web la relació de serveis que es presten (carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania?
52.   Es proporcionen al web instruments per valorar serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

Podeu comprovar l'estat actual de compliment dels Indicadors InfoParticipa a la web Infoparticip@

Darrera actualització: 21.03.2019 | 15:08
Darrera actualització: 21.03.2019 | 15:08