Òrgans de govern (Ple, Junta i Comissions)

PLE MUNICIPAL

Dins l'organització municipal el Ple és un òrgan d'existència obligatòria a tots els municipis, havent de celebrar sessió ordinària coma a mínim cada dos mesos en els ajuntaments de població compresa entre 5.001 i 20.000 habitants.

Consulta les competències del Ple, calendari de sessions, convocatòries i actes  

JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

Consulta les competències de la Junta, els membres, el calendari de sessions, i els extractes dels acords

COMISSIONS INFORMATIVES

Les Comissions informatives, constituïdes pels membres de la corporació dels diferents grups polítics, es configuren com a òrgans d'estudi, informe i consulta dels assumptes tractats pel ple municipal.

Consulta les funcions i composició de les Comissions informatives

Darrera actualització: 13.11.2018 | 09:20
Darrera actualització: 13.11.2018 | 09:20