|
 

Comissions informatives

COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE

En els municipis de més de 5.000 habitants, es obligatòria l’existència d’un òrgan que tingui per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com del seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern i els regidors que ostentin delegacions.

  • Membres de la Comissió Informativa del Ple:

 En representació del Grup Municipal de CDC

-Sr. Josep Salom Ges - President

-Sr. Miquel Espona Auferil

-Suplent: Sr. Jordi Vilamala Romeu

En representació del Grup municipal de ERC

- Sra. Núria Sisó Vila

- Suplent: Sra Olga Mármol Homs

En representació del Grup municipal de SOM TONA-ICV-EUiA-ENTESA

- Sra. Berta González Hertaux

 

COMISSIÓ ESPECIAL COMPTES

La funció d'aquesta Comissió de caràcter permanent, serà l'estudi i dictamen previ dels comptes perquè es sotmetin a l'aprovació del Ple. Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria realitzada per l'Alcaldia.

  • Membres de la Comissió especial de comptes:

En representació del Grup de CIU:

Sr. Josep Salom Ges, President

Substitut: Sr. Jordi Vilamala Romeu

Sr. Sebastià Bruch Buxaderas

Substitut: Sr. Miquel Espona Auferil

En representació del Grup de ERC:

Sra. Olga Mármol Homs

Substitut: Sr. Albert Jofre Luengo.

En representació del Grup de SÓM TONA-ICV-EUiA-ENTESA:

Sra. Berta González Hertaux

Last update 21.09.2017 | 11:43