Contractació

En aquest apartat podeu consultar tota la informació relativa a la contractació pública -inclosos els contractes menors- realitzada per l'Ajuntament de Tona.

En compliment de les obligacions que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l’article 333 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 3/2011, l'Ajuntament de Tona tramet les seves dades contractuals al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya , qui s’encarregarà de fer la tramesa de totes aquestes dades al Registre de Contractes del Sector Públic estatal.

- Accedeix al Perfil del Contractant

- Consulta TOTS ELS CONTRACTES subscrits per l'Ajuntament de Tona des de 2016  fins l'actualitat al REGISTRE PÚBLIC DE CONTRACTES de la Generalitat de Catalunya .
També s'hi publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades si s'escau.

- Consulta les actes de les meses de contractació

Darrera actualització: 02.01.2019 | 09:39
Darrera actualització: 02.01.2019 | 09:39