|
 

Contractació

En aquest apartat podeu consultar tota la informació relativa a la contractació pública -inclosos els contractes menors- realitzada per l'Ajuntament de Tona, ja sigui a través de l'accés directe al perfil del contractant, on trobareu la informació més rellevant relativa als contractes subscrits, com a través de la consulta desglossada de cadascun dels contractes menors subscrits per l'Ajuntament.

En compliment de les obligacions que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l’article 333 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 3/2011, l'Ajuntament de Tona tramet les seves dades contractuals al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, qui s’encarregarà de fer la tramesa de totes aquestes dades al Registre de Contractes del Sector Públic estatal.

-Accedeix al Perfil del Contractant

-Contractes menors del 2016

-Contractes oberts i negociats 2016

-Consulta tots els contractes subscrits per l'Ajuntament de Tona al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, també s'hi publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades si s'escau.

 

ACTES MESES CONTRACTACIÓ

Consulta les convocatòries, la composició i les actes de les meses de contractació per expedient de contractació

2016

-EXPEDIENT 2/2016- SERVEI DE MANTENIMENT DELS ESPAIS PÚBLICS ENJARDINATS DEL MUNICIPI DE TONA

-EXPEDIENT 53/2015- CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER URGÈNCIA DE L'ÚS PRIVATIU PER A L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR "CAN CODINA"

-EXPEDIENT 115/2015- CONTRACTE DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA DE MÚSICA

 

 

 

Last update 14.03.2017 | 02:06