|
 

Contractació

En aquest apartat podeu consultar tota la informació relativa a la contractació pública -inclosos els contractes menors- realitzada per l'Ajuntament de Tona.

En compliment de les obligacions que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l’article 333 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 3/2011, l'Ajuntament de Tona tramet les seves dades contractuals al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, qui s’encarregarà de fer la tramesa de totes aquestes dades al Registre de Contractes del Sector Públic estatal.

- Accedeix al Perfil del Contractant

- Consulta TOTS ELS CONTRACTES subscrits per l'Ajuntament de Tona des de 2016 fins l'actualitat al REGISTRE PÚBLIC DE CONTRACTES de la Generalitat de Catalunya. També s'hi publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades si s'escau.

- Consulta les actes de les meses de contractació

 

 

 

 

 

Subapartats en aquesta pàgina

Last update 09.08.2017 | 09:29