|
 

Cost campanyes publicitat institucional

En compliment de l’article 11.1.f de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària que l’Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure el cost de les campanyes de publicitat institucional.

Last update 16.10.2017 | 04:32