|
 

Proveïdors

TERMINI DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

 En compliment d’allò disposat a l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, segons redacció donada per la Llei orgànica 9/2013, de control del deute comercial del sector públic, així com la disposició addicional primera d’aquesta Llei orgànica 9/2013, es publiquen al portal web municipal els períodes mitjans de pagament a proveïdors d’aquest Ajuntament.

 

  RELACIÓ DE PROVEÏDORS, ADJUDICATARIS I CONTRACTISTES

 També podeu consultar la llista i la quantia total de les operacions amb els proveïdors contractats per l'Ajuntament als següents enllaços (es publiquen operacions superiors a 3.000 euros un cop l'exercici estigui tancat).

Last update 16.10.2017 | 04:43