Consells Municipals

La Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i legislació reguladora del règim local contenen drets relatius a la informació i participació ciutadana.
Per a facilitar aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals trobem mecanismes fonamentals: òrgans territorials de gestió desconcentrada i òrgans sectorials.

Els Consells municipals són òrgans de participació ciutadana, de caràcter consultiu, d'informe preceptiu, de formulació de propostes i suggeriments. En aquest apartat pots consultar els òrgans de participació vigents.
 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE TONA

El Consell Escolar Municipal de Tona, constituït el 5 d’abril de 1995, és l’organisme de consulta i participació en la gestió educativa i sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal.

Objectius i funcions
El principal objectiu del Consell és aconseguir una coordinació progressiva i una interrelació suficient entre els diferents centres docents de la Vila.
Per conèixer les funcions, organització i funcionament del Consell Escolar Municipal consulta el Reglament que el regula:

Composició
-Sis membres de l'Ajuntament nomenats pel plenari, actuant com a President, el titular de l'Alcaldia o el seu delegat.
-Sis representants dels Directors dels Centres.
-Sis representants dels mestres.
-Cinc representants dels pares.
-Cinc representants dels alumnes.
-Quatre representants del sector de personal administratiu i de serveis dels Centres.
-Un representant de la Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament

Els membres elegits pel Consell ho seran per un període de dos cursos escolars, renovant-se per meitats a la fi de cada curs. Excepcionalment l'administració educativa pot designar un representant perquè assisteixi a alguna sessió del Consell.

Actes
A continuació podeu consultar les darreres actes de reunions adaptades a les disposicions de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Acta Consell Escolar Municipal 2017
Acta Consell Escolar Municipal 2016
Acta Consell Escolar Municipal 2015
Acta Consell Escolar Municipal 2014
Acta Consell Escolar Municipal 2013

 

Darrera actualització: 09.02.2018 | 12:21
Darrera actualització: 09.02.2018 | 12:21