Consulta les actes de 2018

  • EXPEDIENT OGA/2018/7 - Contractació dels serveis de manteniment dels espais públics enjardinats de Tona

- Acta de constitució de la mesa de contractació qualificació de la documentació administrativa (25.06.2018)

- Acta de la mesa de contractació i qualificació de la documentació corresponent a la proposició econòmica i la documentació quantificable de forma automàtica (sobres B) per la contractació dels serveis de manteniment dels espais públics enjardinats de Tona ( 02.07.2018)

  • EXPEDIENT OGA/2018/39- Contractació dels serveis d'organització i posterior gestió casals d'estiu de Tona

- Acta de constitució de la mesa de contractació i qualificació de la documentació administrativa (28.05.2018)

- Acta de la mesa de contractació i qualificació de la documentació quantificable mitjançant un judici de valor, sobre C (01.06.2018)

- Acta de la mesa de contractació i qualificació de la proposta econòmica i la documentació quantificable de forma automàtica (sobre B) per la contractació dels serveis d'organització i posterior gestió dels casals d'estiu de Tona (04.06.2018)

  • EXPEDIENT SEC/2018/48 - Concessió de l'ús privatiu del domini públic per a l'explotació del bar "Can Codina" situat als habitatges de serveis

- Acta de constitució de la mesa de contractació i qualificació de la documentació administrativa (09.04.2018)

-Acta de la mesa de contractació i qualificació de la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis de valor, sobre 2 (16.04.2018)

Darrera actualització: 07.01.2019 | 10:37
Darrera actualització: 07.01.2019 | 10:37