Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és la figura de planejament general que ordena urbanísticament la ciutat i el seu terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.

Classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable i estableix els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d'ells. Fa les previsions i estableix regulacions en matèries que afecten d'una manera o d'una altra tots els veïns de la ciutat: ordenació dels espais públics, habitatge, infraestructures, equipaments públics, patrimoni arquitectònic, mobilitat, espais lliures i zones verdes i protecció del medi natural.

El POUM planifica i ordena el creixement urbanístic de la ciutat per als pròxims anys.

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Tona ha estat aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central en les sessions de 26 de gener 2011 (aprovació definitiva) i 20 de juliol de 2011 (conformitat al text refós). 

La seva entrada en vigència ha estat el dia 23 de desembre de 2011 en haver-se publicat l'acord d'aprovació definitiva i les normes urbanístiques en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número (DOGC núm. 6031).

Darrera actualització: 03.09.2019 | 14:35
Darrera actualització: 03.09.2019 | 14:35