Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023

Dimecres, 22 de d’abril de 2020 a les 00:00

Per decret d'alcaldia de data 20 d'abril de 2020 s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Tona per al període 2020-2023.

L'aprovació d'aquest pla s'estableix d'acord amb l'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que disposa que "els òrgans de les administracions públiques o qualsevol ens que proposi l'establiment de subvencions, amb caràcter previ han de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, que es supeditarà en tot cas als objectius d'estabilitat pressupostària".

Els plans estratègics de subvencions es configuren com un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin com a objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

Es tracta d'un instrument de gestió de caràcter programàtic, sense rang normatiu, que es desplega en l'àmbit intern de l'ajuntament. La seva efectivitat quedarà condicionada a l'establiment de les diverses línies de subvencions, atenent, entre d'altres condicionants, a la disponibilitat pressupostària de cada exercici.

Darrera actualització: 28.04.2020 | 09:05