Consells Municipals

La Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i legislació reguladora del règim local contenen drets relatius a la informació i participació ciutadana.

Per a facilitar aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals trobem mecanismes fonamentals: òrgans territorials de gestió desconcentrada i òrgans sectorials.

Els Consells municipals són òrgans de participació ciutadana, de caràcter consultiu, d'informe preceptiu, de formulació de propostes i suggeriments. En aquest apartat pots consultar els òrgans de participació vigents.

CONSELL D'INFANTS DE TONA

El Consell d'Infants és l’òrgan estable a través del qual els infants de Tona poden exercir el seu dret a participar, debatre, expressar les seves idees, reflexions i opinions, així com prendre decisions, i elevar propostes concretes al Ple municipal, per transformar i millorar el seu municipi.

Objectius i funcions

Té com a finalitat involucrar als nens i nenes de 10 a 12 anys que estudien 5è i 6è de primària a les escoles de Tona en la gestió dels assumptes públics, i aconseguir que siguin part activa del municipi, desenvolupant la seva capacitat crítica i fent sentir la seva veu.

2. Els objectius generals del Consell són:

a) Disposar d’un espai estable i regulat de participació dels infants, i de comunicació entre aquests i les autoritats municipals.
b) La dinamització de la participació dels infants, fent possible la seva intervenció en el debat sobre els assumptes del seu poble i permetent que siguin subjectes actius de la nostra societat.
c) Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de manifestar i proposar com volen que sigui el seu municipi, i donar a conèixer als adults el seu punt de vista, desenvolupant així, una major sensibilitat cap a la relació poble i infant.
d) Que els infants, com a ciutadans, coneguin els seus drets, aprenguin a exercir-los i tinguin accés a mecanismes de debat i pràctiques democràtiques.
e) Donar a conèixer els drets i deures dels infants dins la seva comunitat, i aconseguir que les persones adultes reconeguin aquests drets, valorin l’opinió dels infants i la prenguin en consideració.

Composició

Els representants que formaran part del Consell d’Infants, els consellers i conselleres, seran escollits entre els alumnes de 10 i 12 anys de 5è i 6è de primària dels centres escolars de Tona.

Reglament del Consell d'Infants

Actes

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE TONA

El Consell Escolar Municipal de Tona, constituït el 5 d’abril de 1995, és l’organisme de consulta i participació en la gestió educativa i sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal.

Objectius i funcions
El principal objectiu del Consell és aconseguir una coordinació progressiva i una interrelació suficient entre els diferents centres docents de la Vila.
Per conèixer les funcions, organització i funcionament del Consell Escolar Municipal consulta el Reglament que el regula:

Reglament del Consell Escolar Municipal

Composició

  • Sis membres de l'Ajuntament nomenats pel plenari, actuant com a President, el titular de l'Alcaldia o el seu delegat.
  • Sis representants dels Directors dels Centres.
  • Sis representants dels mestres.
  • Cinc representants dels pares.
  • Cinc representants dels alumnes.
  • Quatre representants del sector de personal administratiu i de serveis dels Centres.
  • Un representant de la Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament

Els membres elegits pel Consell ho seran per un període de dos cursos escolars, renovant-se per meitats a la fi de cada curs. Excepcionalment l'administració educativa pot designar un representant perquè assisteixi a alguna sessió del Consell.

Actes

- Acta Consell Escolar Municipal 2022
- Acta Consell Escolar Municipal 2021
- Informe Consell Escolar Municipal 2018
- Acta Consell Escolar Municipal 2017
- Acta Consell Escolar Municipal 2016
- Acta Consell Escolar Municipal 2015
- Acta Consell Escolar Municipal 2014
- Acta Consell Escolar Municipal 2013

Darrera actualització: 13.06.2023 | 15:09
Darrera actualització: 13.06.2023 | 15:09