FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT ADJUDICAT FINS AL 2024 AL GRUP SOLER

Dilluns, 21 de desembre de 2020 a les 00:00

El municipi s’estalviarà 400.000 euros en quatre anys.

D’ON VENIM? El 30 de setembre de 2011, l’Ajuntament de Tona externalitza, per a 13 anys, el servei de manteniment de l'enllumenat públic del poble a l’empresa Grup Soler per un valor de 3,1 milions d’euros, fet que el converteix en el contracte de serveis més elevat de la història del municipi.

Després de detectar mancances i deficiències greus en la prestació del servei, a banda de les incidències més palpables i evidents a peu de carrer, l’Equip de Regidoria d’Ecologia i Territori ha elaborat un exhaustiu i rigorós estudi del contracte per poder donar informació clara i objectiva a la ciutadania. Entre altres aspectes més tècnics, l’estudi conclou:

- L’Ajuntament de Tona requereix a Grup Soler un aval de 8.622,53 euros en lloc de 157.269,58 euros, el5% del preu total ofertat, que marca la llei de contractes públics.
- L’Ajuntament no reclama una subvenció de 62.630,32 euros que l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) va entregar al Grup Soler l’any 2015 i que anava destinada a millorar l’eficiència energètica i a
la renovació de l’enllumenat públic de Tona.
- L’empresa Grup Soler factura, els darrers 9 anys, a l’Ajuntament de Tona consums elèctrics (kWh) superiors als estipulats per contracte, per valor de 45.781,05 euros.
- L’Ajuntament, a partir del mes de juliol de 2018, no assigna un control extern per supervisar el bon funcionament del servei, però continua pagant la prestació d’aquest servei a l’empresa Grup Soler per
valor de 12.683,09 euros.
- Ni l’Ajuntament ni l’empresa Grup Soler proposen actualitzar l’import, estipulat per contracte, de la prestació P2 (manteniment) i l’Ajuntament no efectua el pagament de 23.410,15€.
- Ni l’Ajuntament ni l’empresa Grup Soler proposen actualitzar l’import, estipulat per contracte, de la prestació P3 (garantia total) i l’Ajuntament de no efectua el pagament de 32.338,14€.
- L’Ajuntament no reclama la millora ofertada per l’empresa Grup Soler en l’adjudicació del contracte: instal·lació de dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i subministraments de dues motocicletes elèctriques, per valor de 21.442,37 euros.
- L’Ajuntament no sol·licita a l’empresa Grup Soler la neteja de tots els punts de llum del municipi, que hauria permès millorar la il·luminació dels carrers, en els anys 4 i 8 del contracte, per valor de 27.651,50 euros.

ON SOM? Per entendre l’acord i, sobretot, la dificultat de rescindir un contracte d’aquestes característiques, és important destacar tot un seguit d'aspectes analitzats i que han influït en la decisió que ha pres l’Ajuntament: en els darrers 8 anys cap equip de govern de l’Ajuntament de Tona no realitza cap requeriment oficial ni inicia cap expedient sancionador a l’empresa Grup Soler referent a les deficiències o demores detallades amb anterioritat; el contracte finalitza l’agost del 2024; la garantia del contracte és de només 8.622,53 euros; encara queda pendent de pagar 152.220,56 euros en concepte d’amortització de la
inversió, i el preu de l’energia i el cost de manteniment que marquen el contracte es troben fora de mercat. En les següents taules es detalla, amb total transparència, la liquidació del contracte i l’estalvi previst a partir d’ara.

Amortització inversió pendent -152.220,56€
Subvenció 66.912,14€
Consum energètic real 45.781,05€
Control extern 12.683,09€
Manteniment (correcció P2 annex 2.2) -23.410,15€
Garantia total (correcció P3 annex 2.2) -32.338,14€
Millores 21.442,37€
Neteja llumeneres 27.651,50€
TOTAL LIQUIDACIÓ CONTRACTE -33.498,70€
*devolució de l’aval de 8.622,35€

Per tant, l’Ajuntament de Tona resol, per un import de 33.498,70 euros, el contracte de l’enllumenat públic adjudicat fins al 2024 al Grup Soler. Amb aquest acord, l’Ajuntament de Tona deixarà de pagar 431.066,10 euros en 4 anys (temps que resta per a la finalització del contracte).

CAP ON ANEM? Des del passat 1 de desembre de 2020, l’enginyeria energètica Boquet, empresa que s'ofereix des de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), realitza el servei de manteniment de l’enllumenat públic del municipi. Part d’aquests més de 400.000 euros que l’Ajuntament de Tona s'estalviarà en funcionament i manteniment de l’enllumenat es reinvertiran per millorar, significativament, el servei que es presta a la ciutadania. En aquest sentit, es realitzarà de manera immediata un estudi lumínic que inclourà:

- Actualització de l’inventari GIS (característiques dels punts de llum i quadres elèctrics).
- Classificació de vies i espais del municipi segons el RD 1890/2008.
- Estudi lumínic actual.
- Establiments de prioritats.
- Anàlisi de la situació actual.
- Determinació de tipus de llumenera futura.
- Estudi de proposta futura (potència, nivell d’il·luminació, paràmetres de funcionament…)
- Estudi energètic i econòmic de la situació futura.
- Estudi econòmic de l’actuació proposada.
- Estudi d’eficiència energètica actual i futura per a cada zona lumínica.
- Indicadors de sostenibilitat actual.
- Característiques tècniques que han de complir les llumeneres LED.

També s’executaran un seguit d’actuacions d’urgència per reduir les deficiències actuals i el nombre d’incidències: reparació de punts per avaria o trencament, reparació de braços i columnes, control remot de l’enllumenat (telegestió), control exhaustiu d’encesa i apagada… A banda d’aquestes millores a curt termini, es preveu realitzar inversions anuals importants per executar progressivament un pla de substitució de les actuals llumeneres de Vapor de Sodi per tecnologia LED per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat de les instal·lacions.

Optimitzar recursos i esforços en aquest àmbit permetrà destinar més diners públics (de totes i tots!) en altres necessitats del municipi. Gràcies per l’energia!

Darrera actualització: 23.12.2020 | 09:45