PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

Dilluns, 4 de gener de 2021 a les 00:00

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) és un document que serveix per definir les línies d’actuació que han de marcar la mobilitat urbana els propers anys seguint un model de mobilitat més sostenible, eficient, segur i tenint en compte tots els tipus de transport: vianants, bicicletes, transport públic, vehicle privat...

Tona, pel seu nombre d’habitants, no té l’obligatorietat de tenir redactat un PMUS, tot i així, des de l’Equip d’Alcaldia es va considerar que era imprescindible ja que hi ha problemàtiques de mobilitat i sostenibilitat que necessiten aquest pla. El PMUS consta de dues fases: diagnosi i propostes.

La primera fase, la diagnosi, ja s’ha realitzat. S’ha analitzat el municipi amb la mobilitat actual, hi ha hagut entrevistes amb diferents agents, tant polítics com socials, tècnics municipals, persones individuals i col·lectius, per copsar les preocupacions sobre aquest tema. D’aquest recull d’informació, s’han marcat set objectius que han estat coincidents, i que seran els que desenvoluparà el PMUS: vialitat del centre, mobilitat a peu al Raval, entorns escolars, xarxa per a bicicletes, xarxa per a vianants, disseny de parades de bus i circulació de a Goules i bidireccionalitats.

Aquests set ítems són els que actualment s’estan analitzant i desenvolupant per fer una proposta de cada cas. Així, la previsió és que durant el 2021 tinguem redactat aquest PMUS de Tona amb una projecció concreta de com ha de ser el municipi en termes de mobilitat i resolent, sobretot, aquests set punts que s’han extret de la diagnosi realitzada amb ciutadania, entitats, tècnics/ques i representants polítics.

Darrera actualització: 23.12.2020 | 16:46