PREINSCRIPCIONS A L'ESCOLA BRESSOL PA AMB XOCOLATA

Dijous, 15 d'abril de 2021 a les 00:00

Us facilitem una relació d'informació rellevant per al procés de preinscripció a l'Escola Bressol Pa amb Xocolata de Tona. Per a qualsevol dubte o ampliar la informació, podeu contactar amb l'escola al telèfon 93.812.58.48 o bé al correu electrònic paambxocolata@tona.cat

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 • Oferta de places escolars: entre el 5  i el 7 de maig de 2021.
 • Presentació de sol·licituds telemàtiques: del 10 de maig al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2021.
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 8 de juny de 2021.
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2021.
 • Llista definitiva ordenada: 15 de juny de 2021.
 • Matrícules: del 16 al 22 de juny de 2021.

 

LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA PAS A PAS

 • Podeu fer la preinscripció telemàtica des de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa (ordinador, tauleta, mòbil...).
 • Ompliu el formulari que trobareu a. SOL.LICUTD
 • Feu una foto amb el mòbil o escanegeu tota la documentació general o específica que necessiteu en funció dels criteris que hàgiu indicat al formulari omplert anteriorment.
 • Un cop emplenat el formulari,  reviseu les dades, adjunteu la documentació i el firmeu.
 • L’Escola us enviarà un correu justificant la recepció de la sol·licitud perquè el sol·licitant en tingui constància.

*Important: Les sol·licituds de preinscripció que es facin fora del termini perdran tots els punts i els drets de preferència i podrien quedar fora del procés ordinari d’escolarització.

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ENVIAR

Sol·licitud de preinscripció:

El formulari de sol·licitud omplert i signat. El podeu descarregar a: SOL.LICUTD

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent: 

 • Escaneig o foto del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, cal presentar la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Escaneig o foto del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora, o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries, cal el document d'identitat del país d'origen.

 

*Atenció: Si l'adreça del DNI no coincideix amb la que feu constar a la preinscripció, cal especificar-ho en el correu electrònic que envieu amb la documentació i el resguard de la sol•licitud de preinscripció. L’adreça que feu constar es verificarà d’ofici sense necessitat d’aportar el volant de padró.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona aporta. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

En el cas que, per la suspensió dels tràmits administratius per la declaració de l’estat d’alarma, no es pugui aportar el llibre de família per acreditar la identitat de l’infant i la seva filiació, es poden acceptar documents alternatius, com ara la partida de naixement.

Documntació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (generals o complementari) han de presentar la documentació que a continuació s'indica per a cada criteri.

a) Criteris generals

- Germans o germanes de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).

Aquest criteri és aplicable als infants en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.

- Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts

Documentació

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
   

- Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10punts

Documentació Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 

- Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10punts

Documentació

 • Escaneig o foto del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

b) Criteri complementari

- L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15punts

Documentació: Escaneig o foto  del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

 

COM ES PODEN FER LES CONSULTES

Oferta de places

Publicades a la pàgina web de l’Ajuntament i al blog de l’Escola Bressol Pa amb Xocolata.

Llistes de sol·licituds amb la puntuació (1 de juny)

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Publicades a la pàgina web de l’Ajuntament i a l l’instagram de l’escola pa amb xocolata.

Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades, es pot presentar una reclamació a sol·licitud genèrica. RECLAMACIÓ

De manera puntual, es podrà demanar cita prèvia al centre a través de l'eina corporativa o per telèfon per anar a fer el tràmit presencialment.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat).

Sorteig públic (9 de juny)

El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Aquest número és el que s'ha assignat aleatòriament en el moment de presentar la sol·licitud.

Els germans que demanen plaça al mateix centre, ensenyament i nivell, si ho fan constar a la sol·licitud, se'ls assigna el mateix número de desempat.

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades (15 de juny)

Les sol·licituds s'ordenen segons els criteris de prioritat, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Publicades a la pàgina web de l’Ajuntament i a l l’instagram de l’escola pa amb xocolata.

Segons les places ofertades s’assignen les places de les presinscripcions per ordre de la llista definitiva.

En cas d’estar en llista d’espera, si es produieix una baixa, la plaça llliura s’oferta per ordre de la llista d’espera.

Matriculació

Es farà telemàticament, properament s’informarà del procediment.

*al document adjunt podeu consultar els horaris i preus.

 

 

 

 

Darrera actualització: 15.04.2021 | 13:26