ESCOLA BRESSOL PA AMB XOCOLATA

Edifici construït l'any 2006 pensat específicament per a l'ús d'escola bressol, d'una sola planta en el qual hi ha ubicades 6 aules.

-CLICA I CONSULTA LA CARTA DE SERVEIS DE L'ESCOLA BRESSOL PA AMB XOCOLATA

L’ESCOLA COM A LLOC DE VIDA

L’escola bressol o llar d’infants és el primer graó del sistema educatiu, i que correspon al primer cicle de l’etapa d’educació infantil. Respon tant al dret dels infants a freqüentar contextos educatius que ampliïn i diversifiquin les experiències viscudes en el context familiar, com a les diferents necessitats educatives i materials de les famílies. En el cas de Tona hi ha una escola bressol municipal que acull nens i nenes menors de 3 anys.

L’escola bressol treballa per tal d’iniciar els infants en l’autonomia personal, en les relacions, la solidaritat i el respecte vers els altres. Promou que els infants siguin actius, capaços d’experimentar, d’expressar-se, d’estimar i de ser feliços, en un ambient estimulant, de confiança, alegria i serenitat.

L’acompanyament de les mestres en el procés d’aprenentatge dels infants se centra en l’observació directa, que permet crear uns espais ben pensats, rics i estimulants, i que ofereixen el màxim de possibilitats als infants.

“La infància és un lloc sense temps, on els minuts no compten i les hores passen dolçament, compartint les coses més senzilles“
.- Montserrat Carreras
 

RELACIÓ

La família té un paper important i participatiu dins del projecte d’escola, que afavoreix que se senti part d’aquesta. Les relacions, l’intercanvi i el diàleg creen una bona empatia i confiança entre família i escola.

“La col·laboració escola-família és un aspecte fonamental per al desenvolupament de les capacitats dels infants. Pares i mestres comparteixen l’educació dels infants, per la qual cosa el contacte, la coordinació i la col·laboració entre ells és imprescindible“
.- Montserrat Jubete

Família i escola comparteixen l’educació de l’infant, desenvolupant i afavorint les complicitats que són necessàries, també facilitant les informacions que siguin rellevants pel procés educatiu, i al mateix temps, vetllant pels hàbits saludables, higiènics i alimentaris.

Per tal de col·laborar conjuntament en l’educació es mantenen uns canals d’informació, col·laboració i participació regulars amb les famílies: el diàleg del dia a dia, les reunions, les entrevistes, la llibreta d’aula, el plafons informatius, i els tallers i festes, entre d’altres. Uns canals que afavoreixen les relacions entre família i escola, basant-se en la cordialitat, el respecte i la confiança mútua.

És per això, que es potencien trobades de pares, mares i mestres, ja sigui a l’Espai Pa amb Xocolata o al Cafè-terúlia, on es pot parlar, intercanviar experiències, punts de vista, reflexions i dubtes sobre l’educació dels infants. I altres espais, on les famílies poden projectar idees, cursets, xerrades, tallers i festes, per poder enriquir i afavorir aquesta relació.

El curs 2006-07 es va constituir el Consell Escolar, format per, representants de les famílies, mestres, personal no docent, la direcció del centre i la regidoria d'ensenyament. Aquest consell no té poder decisori, però si té la intencionalitat d'afavorir més la participació dels diferents estaments. El nomenament dels representants del sector dels pares i de les mares dels infants és per dos anys. Els candidats es presenten voluntàriament i es trien mitjançant unes eleccions on totes les famílies participen.

Les propostes dels pares podran ser debatudes, acceptades i aprovades, o no, per aquest òrgan, sempre i quan estiguin basades en el fet educatiu i no afectin la línia pedagògica i l'organització interna del centre, que es plasma al seu NOFC, les normes d'aplicació del mateix a les que l'Ajuntament ha donat el seu vistiplau i al Programa Educatiu del Centre.


FUNCIONAMENT INTERN DE L’ESCOLA BRESSOL

DISTRIBUCIÓ DE GRUPS-CLASSE
L’escola acull els infants de 0 a 3 anys distribuïts en diferents aules segons l’edat, depenent de la ràtio vigent que ve marcada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Cadascuna de les aules porta un nom i és assignada a dues mestres, que n’exerceixen la tutoria.

SERVEIS I HORARIS
Mensuals: Horari escolar
Menjador i horari extra (de 12’00 a 15’00)
Horari extra matí ( de 7’45 a 8’45)

Horaris:
1.L’horari escolar és de 8’45 a les 12’00 del matí i de 15’00 a 17’00 de la tarda.
•Entrades: Matí de 8’45 a 9’45 / Tarda de 14’45 a 15’45
Si s’utilitza el servei extra del matí, com a molt tard l’entrada podrà ser fins a les 8’30.
•Sortides: Matí d’11’45 a 12’15 / Tarda de 16’45 a 17’00
De 7’45 a 8’45 del matí i de 17’00 a 18’00 de la tarda, hi haurà un servei d’acolliment per aquelles famílies que necessitin deixar els seus fills a l’escola fora de l’horari escolar, sempre i quan hi hagi un mínim de 7 alumnes.

2.L’horari de sortida per aquells infants que es quedin a dinar és de 12’45 a 13’00 (després de dinar), de 14’45 a 15’45 (després de la migdiada) o de 16’45 a 17’00.

3.L’horari i atenció al públic i també l’horari d’entrevistes entre pares i mestres, es concretaran amb les persones interessades.

4.Recomanem que els infants no assisteixin a l’escola més de 8 hores diàries, exceptuant que sigui sol·licitat per un col·lectiu que en justifiqui una necessitat ineludible i no entri en confrontació amb la vocació educativa de l’escola.


CALENDARI ESCOLAR

El calendari de festes de l’escola és el següent:

- 3 festes anuals triades per l’escola d’acord amb la resta d’entitats educatives de Tona
- Nadal i Setmana Santa: segons dates marcades pel Departament d’Ensenyament
- 2 festes locals, designades per l’Ajuntament, que acostumen a ser el dilluns de la segona Pasqua, i el dia de Sant Andreu, el 30 de novembre.
 

NORMES DE MATRICULACIÓ

Pel què fa les normes i dates de matriculació es seguirà amb caràcter general la normativa dictada per la Generalitat de Catalunya pel conjunt de centres docents.

EL MENJADOR ESCOLAR

L’empresa Teno és l’encarregada de gestionar els dinars de l’escola bressol, i una cuinera l’encarregada de fer-los cada dia des de la mateixa escola.
El menú de l'escola està elaborat per la mateixa empresa i revisat per l’equip de mestres, i està pensat per tal de poder garantir una dieta equilibrada i adequada a les edats dels vostres fills/es. 
El servei de menjador inclou també l'estona de migdiada necessària a cada grup.
 

PREUS PEL CURS 2020-21

1. Mensualitat.........................................................160,00 Euros

2. Abonament mensual:
Dinars................................................................... 125,00 Euros
Horari extra de matí o de tarda................................... 38,00 Euros

3. Per cada servei:
Dinar sol............................................................... 10,00 Euros
Hores extres de matí o de tarda................................ 7,50 Euros

4. Material escolar (cada trimestre)..................................26,00 Euros

5. Matrícula (a liquidar en el moment de realitzar la matrícula) ...... 90,00 Euros

 

C/Carrer Verinal, 24 - 08551 Tona - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 125 848
Adreça electrònica: paambxocolata@tona.cat
Horari:  
De 8.45 a 17 hores
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 24.09.2020 | 11:38