Cartes de serveis

CARTES DE SERVEIS DE L'AJUNTAMENT DE TONA

Les cartes de serveis de l'Ajuntament de Tona han estat aprovades per acord del Ple de data 11 d'abril del 2017.  Podeu consultar i descarregar el catàleg de cartes de serveis clicant al següent enllaç: Cartes de serveis Ajuntament de Tona .

QUÈ ÉS UNA CARTA DE SERVEIS?

Les cartes de serveis són documents que es constitueixen en l’instrument mitjançant el qual els òrgans, els organismes i les entitats de l’administració informen els ciutadans i els usuaris sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen amb relació a aquests serveis i sobre els compromisos de qualitat a l’hora de prestar aquests serveis.

No tenen el caràcter de disposicions normatives i no generen efectes jurídics vinculants.

LLEI TRANSPARÈNCIA 19/2014

L’article 59 de la Llei de transparència disposa que l’administració pública ha de garantir que els serveis de la seva competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha d’incloure cartes de servei en el marc regulador dels serveis públics bàsics.

FINALITAT DE LES CARTES DE SERVEIS

-Informar als ciutadans dels serveis que presta l’Ajuntament.
-Treballar per garantir als ciutadans el dret a una bona administració establint un nivell adequat de qualitat dels serveis.
-Apropar l’Ajuntament als ciutadans fent possible que opinin sobre el funcionament dels serveis municipals.


LEGISLATURA 2015-2019

  •  ÀREA SERVEIS PERSONALS

Regidoria Benestar social i salut
-CARTA SERVEIS SOCIALS
-CARTA SERVEIS PER A LA GENT GRAN

Regidoria Ensenyament
-CARTA SERVEIS ENSENYAMENT
-CARTA SERVEIS BIBLIOTECA CATERNIA FIGUERAS
-CARTA SERVEIS ESCOLA BRESSOL PA AMB XOCOLATA
-CARTA SERVEIS ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA
-CARTA SERVEIS LUDOTECA
-OFICINA ESCOLARITZACIÓ
-CARTA SERVEIS AULA OBERTA- ESCOLA ADULTS

Regidoria Infància i joventut
-CARTA SERVEIS PUNT INFORMACIÓ JUVENIL

Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 
-CARTA SERVEI OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
-CARTA SERVEIS COMERÇ
-CARTA SERVEIS PARC ARQUEOLÒGIC EL CAMP DE LES LLOSES

Regidoria Cultura i Festes
-CARTA SERVEIS DE CULTURA

Regidoria Esports
-CARTA SERVEIS ESPORT

  • ÀREA SERVEIS GENERALS

Regidoria règim intern i relacions institucionals
-CARTA SERVEIS ARXIU MUNICIPAL
-CARTA SERVEIS OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA (OAC)

Regidoria Hisenda

Regidoria Comunicació
-CARTA SERVEIS PREMSA I COMUNICACIÓ

  • ÀREA SERVEIS TERRITORIALS

Regidoria de Gestió Patrimonial

Regidoria Manteniment urbà
-CARTA SERVEIS MANTENIMENT VIA PÚBLICA

Regidoria Medi ambient
-CARTA SERVEIS DE MEDI AMBIENT
-CARTA SERVEIS RECOLLIDA PORTA A PORTA
-CARTA SERVEIS DEIXALLERIA

Regidoria Pagesia

Regidoria Urbanisme
-CARTA SERVEIS TÈCNICS URBANISME

  • ÀREA SEGURETAT CIUTADANA

Regidoria Seguretat ciutadana
-CARTA SERVEIS POLICIA LOCAL

 

DRETS I DEURES DELS CIUTADANS

DRETS DELS CIUTADANS

Amb caràcter general, els drets i deures de la ciutadania davant l’administració local són els citats en diferents normatives i a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’article 13 de la Llei 39/2015 estableix com a drets de les persones en les seves relacions amb les administracions Públiques:

a) A comunicar-se amb les administracions públiques a través d’un punt d’accés general electrònic de l’administració.

b) A ser assistits en l’ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les administracions públiques.

c) A utilitzar les llengües oficials al territori de la seva comunitat autònoma, d’acord amb el que preveuen aquesta Llei i la resta de l’ordenament jurídic.

d) A l’accés a la informació pública, arxius i registres, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la resta de l’ordenament jurídic.

e) A ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i empleats públics, que els han de facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

f) A exigir les responsabilitats de les administracions públiques i autoritats, quan així correspongui legalment.

g) A obtenir i utilitzar els mitjans d’identificació i signatura electrònica que preveu aquesta Llei.

h) A la protecció de dades de caràcter personal, i en particular a la seguretat i confidencialitat de les dades que figurin als fitxers, sistemes i aplicacions de les administracions públiques.

i) Qualssevol altres que els reconeguin la Constitució i les lleis.


DEURES DELS CIUTADANS

D’acord amb el que disposen els articles 14, 18, i 19 de la Llei 39/2015:

1. Les persones han de col·laborar amb l’administració en els termes que prevegi la llei que sigui aplicable en cada cas i, a manca de previsió expressa, han de facilitar a l’administració els informes, inspeccions i altres actes d’investigació que requereixin per exercir les seves competències, llevat que la revelació de la informació sol·licitada per l’administració atempti contra l’honor, la intimitat personal o familiar o suposi la comunicació de dades confidencials de tercers de les quals tinguin coneixement per la prestació de serveis professionals de diagnòstic, assessorament o defensa, sense perjudici del que disposi la legislació en matèria de blanqueig de capitals i finançament d’activitats terroristes.

2. Els interessats en un procediment que coneguin dades que permetin identificar altres interessats que no hagin comparegut en el procediment tenen el deure de proporcionar-les a l’administració actuant.

3. Quan les inspeccions requereixin l’entrada al domicili de l’afectat o a la resta de llocs que requereixin autorització del titular, cal ajustar-se al que disposa l’article 100.

4. La compareixença de les persones davant les oficines públiques, ja sigui presencialment o per mitjans electrònics, només és obligatòria quan així ho prevegi una norma amb rang de llei.

5. Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració.

e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada administració.

-Consulta la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.