CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER ACTIVITATS ESPORTIVES PER A INFANTS I JOVES AMB NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES

Dijous, 16 de de juny de 2022 a les 00:00

Des del dia 1 de juliol i fins el 23 de setembre de 2022 infants i joves amb necessitats socioeconòmiques que tinguin entre 3 i 17 anys, empadronats al municipi de Tona poden sol·licitar a la Mancomunitat La Plana una beca per realitzar una activitat esportiva extraescolar al llarg de la temporada 2022-2023.

Enguany s’ha planificat una sessió informativa amb l’objectiu d’explicar el procediment, els criteris d’accés i fer suport en la tramitació. Aquesta tindrà lloc a Tona el 29 de juny a 2/4 de 7 a la Sala de Plens.

Si ja s’ha tramitat una beca de menjador o beca d’escolarització pel curs escolar 22-23, caldrà presentar la sol·licitud juntament amb els documents d’identitat dels membres de la unitat familiar, el volant de convivència i el document acreditatiu de l’activitat esportiva a la qual s’inscriurà i el cost de la mateixa.

En canvi, per qui no hagi tramitat cap de les anterior beques es pot demanar hora amb l’educador/a social de referència. A més a més de la documentació obligatòria descrita anteriorment, caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació següent si s’escau:
- Declaració de la Renta 2020 de les persones convivents de la unitat familiar. O bé, certificat negatiu de la obligatorietat de presentar la renta 2020.
- Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
- Nòmines de tot l’any 2021 de les persones convivents treballadores de la unitat familiar.
- Les persones que percebin Renda garantida de ciutadania i/o Ingrés Mínim Vital: certificat acreditatiu de l’import total percebut durant l’any 2021.
- Les persones que percebin prestacions d’atur i/o prestacions de la seguretat social: certificat acreditatiu de l’import total percebut del 2021.
- Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2021.
- Les persones que percebin prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge: resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge (Aquesta documentació no caldrà que es presenti si s’autoritza a la Mancomunitat La Plana que pugui sol·licitar a l’administració competent les dades relatives a l’ajut de lloguer).
- Família nombrosa: s’acreditarà mitjançat fotocòpia del carnet vigent.
- Família monoparental: s’acreditarà mitjançant fotocòpia del carnet vigent.
- infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
- Discapacitat d’algun membre de la unitat familiar: s’acreditarà mitjançant el certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d’altres
comunitats autònomes.
- Separació o divorci dels progenitors: fotocòpia del conveni o sentència de separació/divorci, on consti la pensió compensatòria de manutenció, si s’escau. En cas d’impagament d’aquesta caldrà un document de denuncia/judicial.
- Informe dels serveis socials, en cas de realitzar l’activitat esportiva fora del municipi.

El document de sol·licitud es pot trobar a www.mancoplana.cat i es pot fer arribar a través de:
- Registre presencial de la Mancomunitat La Plana
- Oficina Atenció Ciutadana de l’Ajuntament/EMD
- Seu electrònica de la Mancomunitat La Plana

Per més informació o per demanar hora amb l’educador/a social cal trucar a l’Àrea Social de la Mancomunitat La Plana (Tel. 93 812 54 45) de dilluns a divendres de 9 a 15 hores.

Darrera actualització: 16.06.2022 | 13:16