Junta Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat que existeix en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants. Està formada per l’Alcalde i un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'Alcalde, donant-ne compte posteriorment al Ple.

En aquest apartat trobareu informació sobre la composició, competències i calendari de sessions de la Junta de Govern Local. També podeu consultar els EXTRACTES dels acords de la Junta.

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Presidència Alcalde LLUÍS GES PARÉS - Aixequem Tona

CALENDARI DE SESSIONS

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament celebrarà sessió ordinària per atendre a les seves facultats resolutòries en matèries delegades setmanalment cada dijous a les 20.00 hores.

Quan la Junta de Govern Local coincideixi amb Comissió Informativa de Ple o sessió plenària, variarà el seu horari per a les 19.30 hores. En el cas que coincideixi amb festiu, no es celebrarà fins a la setmana següent.

En el cas de que no es pogués portar a terme la sessió ordinària en la data fixada, l'alcaldia en Decret motivat assenyalarà la nova data de celebració, seguint-se a partir d’aquesta sessió la periodicitat establerta per la sessió següent a realitzar.

COMPETÈNCIES

Correspon a la Junta de Govern Local l'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions, així com aquelles atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui i les que li atribueixen les lleis.

 

Darrera actualització: 16.02.2024 | 09:37
Darrera actualització: 16.02.2024 | 09:37