Equip d'Alcaldia

La particularitat principal de l'alcaldia actual de Tona és el fet de ser col·legiada, per aquest motiu s'ha constituït l'Equip d'Alcaldia. Totes les regidores i regidors d'Aixequem i d'Esquerra Republicana tenen unes matèries delegades, però alhora treballen constantment en equip.

Per acord del Ple, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019, s'aprova la creació i constitució de l'Equip d'Alcaldia per tractar els temes de la seva competència i apropar les peticions ciutadanes als òrgans de decisió política. Aquest Consell tindrà per objecte l'estudi, informe o consulta de tots els assumptes que hagin de ser resolts pels òrgans col·legiats i unipersonals de l'Ajuntament, així com de les peticions que la ciutadania dirigeixi a la corporació.

Es nomenen com a membres de l'Equip d'Alcaldia, sota la presidència de l'Alcalde President Sr. AMADEU LLEOPART COSTA, els següents Regidors i Regidores:

Podeu accedir a cadascun dels Regidors i Regidores per veure les matèries que tenen delegades i de les quals són responsables.

L'Equip d'Alcaldia celebrarà sessió setmanal cada dilluns a les 20.00 hores. En el cas que coincideixi amb dia festiu, se celebrarà la sessió el següent dia hàbil o la data que es determini per Decret d'Alcaldia.

Darrera actualització: 04.05.2022 | 13:57
Darrera actualització: 04.05.2022 | 13:57