Dret d'accés a la informació pública

El dret d'accés a la informació pública és el dret subjectiu que tenen les persones per a sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les condicions regulats per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. És un dret que complementa la informació que el ciutadà pot obtenir a través dels portals de transparència, d’acord amb les exigències de publicitat activa que estableix aquesta llei.

La informació pública es defineix com l'elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix aquesta llei.

El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial. També pot ésser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei. En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

L’exercici d’aquest dret no està condicionat a la concurrència d’un interès personal, no resta subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma, tot i que si s'exposen els motius de la sol·licitud es podran tenir en compte per resoldre la sol·licitud.

Per a podeu exercir el dret d'accés a la informació pública ho podeu fer:

 

Podeu consultar les sol·licituds d'accés a la informació pública rebudes per tipologia i sentit de la resolució:


 

Darrera actualització: 08.02.2022 | 15:46
Darrera actualització: 08.02.2022 | 15:46