Informació càrrecs electes i eventuals

A través d'aquest apartat podreu consultar la informació relativa a les retribucions, indemnitzacions, dietes, activitats i béns dels càrrecs electes de la corporació municipal, com també les seves declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos.

RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS

La Llei de Bases de Règim Local estableix que els membres de les corporacions locals hauran de percebre retribucions per a l'exercici dels seus càrrecs, tant amb dedicació exclusiva com parcial, o bé una compensació econòmica per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació en la quantia establerta pel Ple de l'Ajuntament.

Per acord del Ple, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019, es van aprovar les indemnitzacions de l'Alcalde i Regidors de la Corporació en els termes següents:

 • El màxim de la retribució de l'Alcalde per la seva dedicació exclusiva (alta seguretat social, incompatible amb indemnitzacions per assistència a sessions) vé fixada per llei i es l'equivalent al salari brut d'un secretari d'Estat menys el 55%. L'equip de Govern considera que la retribució màxima establerta legalment s'ha de reduir en un 20%. L'Alcaldia considera suficient una dedicació del 75%. Per tant, es fixa la retribució de l'Alcalde per la seva dedicació parcial en la quantitat de 28.655,58 € anuals.
   
 • Els membres de la corporació local que no tenen ni dedicació exclusiva ni dedicació parcial rebran per l’assistència efectiva, en concepte d’indemnització per l'exercici de les tasques públiques les següents quantitats:

- 150,00 € per assistència a cada sessió de Ple

- 150,00 € per assistència a cada sessió del Consell d'Alcaldia

Amb independència del nombre de sessions extraordinàries que es puguin convocar durant l'any, s'estableix un màxim de sessions remunerades:

- 13 sessions del Ple de la Corporació a l'any

- 1 sessió del Consell d'Alcaldia a la setmana
 

 • Fer constar que els Regidors i Regidores del Govern que tot seguit es relacionen es fixen una dedicació no retribuïda per l'administració del 20% de la jornada laboral:

  - Josep Valldeoriola Roquet
  - Margarida Fité Girvés
  - Guiu Grau Cirera
  - Judit Sardà Cabero
  - Albert Jofre Luengo
  - Marc Crous Carrilero
   
 • Fixar les indemnitzacions per utilització de vehicle propi dels membres de la Corporació i del personal, en els desplaçaments que hagin de realitzar relacionats amb les seves tasques professionals, en les següents quantitats:

  - 32,00 € per mig dia (inclou desplaçament i autopistes)

  - 50,00 € tot el dia (inclou desplaçaments, autopistes i dinar)

  - Les despeses de pàrquing i altres es pagaran prèvia presentació dels justificants corresponents.

  - 0,23 €/km en concepte de despeses de desplaçament

 • ​​Fixar l'assignació econòmica als grups polítics municipals: 

  - Fixar com a assignació econòmica per a cada grup polític, la quantitat de 20 € mensuals per regidor/a que l'integra. 


​ASSIGNACIÓ ECONÒMICA GRUPS MUNICIPALS ANY 2021

ASSIGNACIÓ ECONÒMICA GRUPS MUNICIPALS ANY 2020

REGISTRES D'INTERESSOS D'ALTS CÀRRECS, D'ACTIVITATS I DE BÉNS PATRIMONIALS

La Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei autonòmica 19/2014, del 29 de desembre, ambdues de transparència, accés a la informació pública i bon govern, determinen que s'han de publicar les activitats i béns dels membres del govern, dels alts càrrecs de l'Administració pública i del personal directiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els consorcis; de conformitat amb el que disposa l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).

En compliment de les seves obligacions com a càrrecs electes locals, tots els membres del plenari han presentat les seves declaracions de béns i drets patrimonials i d'activitats en el Registre d'Interessos de l'Ajuntament. Aquest Registre està sota la custòdia del Secretari, i els càrrecs electes hi han de dipositar les següents declaracions a l'inici i al final del mandat corporatiu i modificar-ne les dades si es produeixen variacions.

- La declaració d'activitats, consisteix en la declaració de les activitats professionals, mercantils o industrials que poden ser causa d'incompatibilitat, o bé declaració que no s'exerceix cap activitat considerada incompatible, i declaració de les activitats que poden ser d'exercici compatible. El Registre d'Activitats és de caràcter públic. 

- La declaració patrimonial i d'interessos, consisteix en la declaració de tots els béns, els drets i les obligacions. El Registre de Béns Patrimonials i d'Interessos té caràcter reservat i està subjecte a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. L’article 56 de la Llei de Transparència especifica que s’ha de fer pública una declaració que indiqui la situació patrimonial dels alts càrrecs, que no ha d’incloure les dades de localització ni les que siguin necessàries per salvaguardar la privacitat i seguretat dels titulars.

La informació publicada és declarada pels regidors i regidores de la corporació, sota la seva responsabilitat. Podeu accedir a les declaracions individuals de cada regidor/a des de l'apartat  CONSISTORI.

 

PERSONAL EVENTUAL

El personal eventual és designat per l'equip de govern com a personal de confiança o d'assessorament especial.

GENER 2022 - A l'inici d'aquesta nova legislatura 2019-2023 i fins a l'actualitat a l'Ajuntament de Tona no s'ha designat personal eventual, de confiança o d'assessorament. En el cas que aquesta situació canviés incorporarem la informació corresponent.

 

Darrera actualització: 09.05.2022 | 17:08
Darrera actualització: 09.05.2022 | 17:08