Registre d'activitats de tractament

L'article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel què fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, regula l'obligació de crear un Registre d'activitats de tractament de dades personals (RAT) on s'inscriuran les activitats de tractament de dades personals que s'estiguin duent a terme a l'Ajuntament, els responsables del tractament, les finalitats del tractament, les categories de dades, els terminis de supressió, les mesures de seguretat.

Per decret d'alcaldia de data 10 d'octubre de 2019 s'aprova la creació i publicació del Registre d'activitats de tractament de l'Ajuntament de Tona.


Registre d'activitats de tractament (RAT)

 

Darrera actualització: 22.01.2023 | 17:10
Darrera actualització: 22.01.2023 | 17:10