Transparència

La transparència és l’acció proactiva de l’administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

Les obligacions de transparència estan regulades en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La ciutadania necessita informació alimentada per fonts transparents i de qualitat  per poder avaluar com gestionen els representants polítics els recursos col·lectius, intervenir en el debat públic, i decidir amb criteris ben fonamentats.

L'Ajuntament de Tona, en compliment de la normativa sobre transparència, posa a disposició de la ciutadania, per mitjà d’aquesta web municipal i del Portal de Transparència, la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa relacionats amb l’organització, funcionament, presa de decisions i la gestió dels recursos públics (informació institucional i organitzativa, gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, programació i planificació, contractació pública, activitat subvencional, etc.)

El Portal de la transparència és l’instrument bàsic per donar compliment a les obligacions de transparència establertes per la Llei i facilitar l’accés de la ciutadania a la informació pública.


Quan la informació a la que voleu tenir accés no està publicada en el Portal de transparència o en la web municipal, podeu sol·licitar-la exercint el Dret d'accés a la informació pública.
 

Darrera actualització: 16.05.2023 | 13:30