Comissions informatives

Les Comissions informatives, constituïdes pels membres de la corporació dels diferents grups polítics, es configuren com a òrgans d'estudi, informe i consulta dels assumptes tractats pel Ple municipal.

COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE

L'article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, determina que en els municipis de més de 5.000 habitants és obligatòria l’existència d’un òrgan que tingui per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com del seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern i els regidors i les regidores que ostentin delegacions.

La Comissió Informativa del Ple celebrarà sessió els dijous anteriors a la celebració del Ple, a les 20.00 hores. En el cas que coincideixi amb festiu, se celebrarà la sessió el següent dia hàbil o en la data anterior al Ple que es fixi per Decret d'Alcaldia.

  • MEMBRES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE

En representació del Grup Municipal AIXEQUEM TONA:

Sr. AMADEU LLEOPART COSTA - President
Sra. MARGARIDA FITÉ GIRVÉS
Sr. JOSEP VALLDEORIOLA ROQUET - Suplent

En representació del Grup Municipal ERC:

Sra. NÚRIA SISÓ VILA
Sra. JUDIT SARDÀ CABERO - Suplent

En representació del Grup Municipal JUNTS PER TONA:

Sr. MARC POVEDA MAYANS

En representació del Grup Municipal PSC-CP:

Sr. JOSEP MANEL GARCÍA RUIZ

 

COMISSIÓ ESPECIAL COMPTES

La funció d'aquesta Comissió de caràcter permanent serà l'estudi i dictamen previ dels comptes perquè es sotmetin a l'aprovació del Ple. Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria realitzada per l'Alcaldia.

  • MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

En representació del Grup municipal AIXEQUEM TONA:

Sr. AMADEU LLEOPART COSTA President
Sr. GUIU GRAU CIRERA
Sr. JOSEP VALLDEORIOLA ROQUET Substitut

En representació del Grup municipal ERC:

Sra. JUDIT SARDÀ CABERO
Sra. NÚRIA SISÓ VILA Substituta

En representació del Grup municipal JUNTS PER TONA:

Sr. MARC POVEDA MAYANS
Sr. SARA SOLDEVILA PARIS Substituta

En representació del Grup municipal PSC-CP:

Sr. JOSEP MANEL GARCÍA RUIZ
 

Darrera actualització: 09.05.2022 | 16:54
Darrera actualització: 09.05.2022 | 16:54