Normativa en tràmit

En aquest apartat podeu consultar les ordenances i reglaments municipals que estan en tràmit d'aprovació. Podeu accedir al  TAULER D'EDICTES per consultar el termini d'exposició pública de la normativa que està en tràmit d'aprovació. 

Durant el període d'exposició pública podeu presentar suggeriments i/o al·legacions mitjançant el tràmit de INSTÀNCIA GENÈRICA que teniu disponible a la part dreta d'aquesta pàgina o bé des del Catàleg de tràmits de la SEU ELECTRÒNICA.

L'aprovació de les ordenances i reglaments locals ha d'ajustar-se al següent procediment:

  • Aprovació inicial del Ple.
  • Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta dies, per tal que puguin presentar reclamacions i suggeriments.
  • Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats i aprovació definitiva del Ple. En cas de no haver-hi reclamacions o suggeriments, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

 

Consulta la NORMATIVA EN TRÀMIT D'APROVACIÓ:

  • APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A LEXERCICI 2023:

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'impost de béns immobles

Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa de clavegueram

Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals

Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua

Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol municipal

Ordenança fiscal núm. 24 reguladora del preu públic per la prestació de serveis a la piscina municipal

- Ordenança fiscal núm. 26 reguladora del preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària - QUEDA DEROGADA l'ordenança que està actualment vigent ORDENAÇA TAXA PRESTACIÓ SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Ordenança fiscal núm. 28 reguladora del preu públic per a activitats i serveis amb finalitat d'interès social

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions i associacions que es puguin veure afectades per la futura norma, d'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que regula la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments. 

Podeu consultar i participar en les consultes públiques prèvies que actualment estan actives i a l'històric de consultes realitzades accedint a l'apartat GOVERN OBERT / PARTICIPACIÓ CIUTADANA / PARTICIPACIÓ EN L'ELABORACIÓ DE NORMES

 

Darrera actualització: 07.11.2022 | 13:33
Darrera actualització: 07.11.2022 | 13:33