Informació rellevància jurídica

D’acord amb l’article 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern cal fer publica la informació relativa a les decisions i actuacions amb rellevància jurídica.

En aquest apartat podeu consultar resolucions administratives i judicials rellevants, els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i d’altres òrgans consultius. També hi trobareu directrius, instruccions o circulars que dicti l’Ajuntament de Tona i respostes a consultes plantejades pels ciutadans o altres òrgans administratius que tinguin especial rellevància. 

Darrera actualització: 12.01.2024 | 09:26