Canvi de règim jurídic habitatges d'ús turístic

 

Nota informativa de canvi de Règim Jurídic pels habitatges d'ús turístic (HUT)

Arrel de l’entrada en vigor del Decret llei 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic, publicat, s'ha establert un nou règim d'intervenció. En base a aquest decret llei, l’autorització de nous habitatges d’ús turístic serà per llicència urbanística i no per comunicació prèvia com era fins al dia 9 de novembre passat, per a tots els municipis de Catalunya, que com Tona, es troben en el llistat de l’annex del citat decret, regulat a l’article 187 del TRLUC.

També s’ha modificat el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC), afegint la disposició addicional vint-i-setena. En aquesta disposició es determina que només es poden autoritzar nous habitatges d’ús turístic (HUT) si ho permet expressament el planejament urbanístic. Així mateix es posa una limitació temporal de les llicències de 5 anys, prorrogables per períodes de igual durada, sempre que el planejament urbanístic ho permeti.

El planejament vigent a Tona no preveu expressament els habitatges d’ús turístic. Fins que no es modifiqui el planejament, no es podran autoritzar nous habitatges d’ús turístic.

La mateixa disposició addicional vint-i-setena determina que, els habitatges d’ús turístic autoritzats previ a l’entrada en vigor del Decret Llei 3/2023, hauran de disposar d’una nova llicència urbanística adequada dins del termini de 5 anys a partir de l’entrada en vigor del decret (9 de novembre de 2023). Abans dels 4 anys de l’entrada en vigor, poden sol·licitar una única pròrroga a l’ajuntament i aquesta serà com a màxim per a 5 anys més. En cas que no obtinguin una nova llicència i s’hagi exhaurit els terminis transitoris, hauran de cessar l’activitat.

Darrera actualització: 09.02.2024 | 13:03
Darrera actualització: 09.02.2024 | 13:03