Cartes de serveis

La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern determina que l'administració pública ha de garantir que els serveis de la seva competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha d'incloure cartes de servei en el marc regulador dels serveis públics bàsics. També ha de realitzar una avaluació permanent d'aquests serveis per conèixer el grau de satisfacció de la ciutadania i les persones usuàries. Per aquest motiu ha de publicar el catàleg dels serveis prestats, les cartes de serveis existents i la informació sobre els resultats de les avaluacions de qualitat.

QUÈ ÉS UNA CARTA DE SERVEIS?

Les cartes de serveis són documents públics a través dels quals les organitzacions informen a la ciutadania i a les persones usuàries sobre els serveis que presten, els compromisos de qualitat que assumeixen en la seva prestació, així com els drets, deures i forma de participació que tenen en relació amb aquests. 

Les cartes de serveis tenen naturalesa reglamentària i són eines de gestió, de millora contínua i de rendició de comptes, ja que tenen la finalitat de millorar la prestació dels serveis, establir estàndards de qualitat, comunicar el què fem, com ho fem i establir un diàleg amb les persones usùàries.

CARTES DE SERVEIS AJUNTAMENT DE TONA

Podeu consultar les cartes de serveis de l'Ajuntament de Tona aprovades per acord del Ple de data 11 d'abril del 2017. 

AVALUACIÓ DELS SERVEIS

Podeu veure els resultats de les avaluacions de qualitat realitzades accedint a l'apartat Avaluació dels serveis.

Podeu presentar queixes, suggeriments i avisos sobre el funcionament dels serveis i consultar l'estat de les queixes i suggeriments presentades accedint a l'apartat ​Queixes, suggeriments i avisos

Podeu opinar sobre les cartes de serveis i/o valorar els serveis a través del següent formulari Opina sobre els serveis municipals

 

DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA

DRETS DE LA CIUTADANIA

Amb caràcter general, els drets i deures de la ciutadania davant l’administració local són els citats en diferents normatives i a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’article 13 de la Llei 39/2015 estableix com a drets de les persones en les seves relacions amb les administracions Públiques:

a) A comunicar-se amb les administracions públiques a través d’un punt d’accés general electrònic de l’administració.

b) A ser assistits en l’ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les administracions públiques.

c) A utilitzar les llengües oficials al territori de la seva comunitat autònoma, d’acord amb el que preveuen aquesta Llei i la resta de l’ordenament jurídic.

d) A l’accés a la informació pública, arxius i registres, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la resta de l’ordenament jurídic.

e) A ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i empleats públics, que els han de facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

f) A exigir les responsabilitats de les administracions públiques i autoritats, quan així correspongui legalment.

g) A obtenir i utilitzar els mitjans d’identificació i signatura electrònica que preveu aquesta Llei.

h) A la protecció de dades de caràcter personal, i en particular a la seguretat i confidencialitat de les dades que figurin als fitxers, sistemes i aplicacions de les administracions públiques.

i) Qualssevol altres que els reconeguin la Constitució i les lleis.


DEURES DE LA CIUTADANIA

D’acord amb el que disposen els articles 14, 18, i 19 de la Llei 39/2015:

1. Les persones han de col·laborar amb l’administració en els termes que prevegi la llei que sigui aplicable en cada cas i, a manca de previsió expressa, han de facilitar a l’administració els informes, inspeccions i altres actes d’investigació que requereixin per exercir les seves competències, llevat que la revelació de la informació sol·licitada per l’administració atempti contra l’honor, la intimitat personal o familiar o suposi la comunicació de dades confidencials de tercers de les quals tinguin coneixement per la prestació de serveis professionals de diagnòstic, assessorament o defensa, sense perjudici del que disposi la legislació en matèria de blanqueig de capitals i finançament d’activitats terroristes.

2. Els interessats en un procediment que coneguin dades que permetin identificar altres interessats que no hagin comparegut en el procediment tenen el deure de proporcionar-les a l’administració actuant.

3. Quan les inspeccions requereixin l’entrada al domicili de l’afectat o a la resta de llocs que requereixin autorització del titular, cal ajustar-se al que disposa l’article 100.

4. La compareixença de les persones davant les oficines públiques, ja sigui presencialment o per mitjans electrònics, només és obligatòria quan així ho prevegi una norma amb rang de llei.

5. Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració.

e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada administració.

-Consulta la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Darrera actualització: 04.04.2024 | 13:44