Grups municipals

L'article 50 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya determina que pel millor funcionament dels òrgans de govern de la corporació el Ple pot acordar la creació de grups municipals.

Per acord del Ple, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019, s'aprova la creació dels següents Grups Municipals:

Darrera actualització: 26.06.2023 | 08:48
Darrera actualització: 26.06.2023 | 08:48