Proveïdors

RELACIÓ DE PROVEÏDORS, ADJUDICATARIS I/O CONTRACTISTES

Podeu consultar la llista i la quantia total de les operacions amb els proveïdors contractats per l'Ajuntament als següents enllaços (es publiquen operacions superiors a 3.000 euros un cop l'exercici estigui tancat).

 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

En compliment d’allò disposat a l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i en compliment del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, i tenint en compte les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, es publica el període mig de pagament a proveïdors de l'Ajuntament.

El Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, en aplicació a partir del segon trimestre de l'any 2018, no suposa una modificació del termini màxim de pagament a proveïdors, que segueix estant en 30 dies, sinó del càlcul del PMP que ara comença a computar des de l'aprovació de la factura i no, com fins ara, que es feia des dels 30 dies següents a l'entrada de la factura en el registre administratiu, registre comptable de factures o sistema equivalent.

El període mig de pagament definit en aquest Reial Decret mesura l'endarreriment en el pagament del deute comercial en termes econòmics, aquest indicador és diferent del període legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 

També podeu accedir al Portal de Transparència per veure la informació referent a Terminis de pagament a proveïdors.

Darrera actualització: 01.09.2022 | 13:52
Darrera actualització: 01.09.2022 | 13:52