Proveïdors

RELACIÓ DE PROVEÏDORS, ADJUDICATARIS I/O CONTRACTISTES

Podeu consultar la llista i la quantia total de les operacions amb els proveïdors contractats per l'Ajuntament, es publiquen operacions superiors a 3.000 euros.

 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

En compliment d’allò disposat a l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i en compliment del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, i tenint en compte les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, es publica el període mig de pagament a proveïdors de l'Ajuntament.

El període mig de pagament mesura l'endarreriment en el pagament del deute comercial en termes econòmics, aquest indicador és diferent del període legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 

ANY 2023

HISTÒRIC

Trobareu més informació al Portal de Transparència

 

 

ANY 2022


ANY 2021

ANY 2020

ANY 2019

 

Darrera actualització: 27.02.2024 | 18:05
Darrera actualització: 27.02.2024 | 18:05