Contractació

En aquest apartat podeu consultar tota la informació relativa a la contractació pública, inclosos els contractes menors, realitzada per l'Ajuntament de Tona, en compliment de les obligacions que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

El perfil del contractant és la plataforma electrònica de contractació pública on trobareu la informació relativa a totes les licitacions en curs, adjudicacions i formalitzacions de contractes d'obres i serveis de l'Ajuntament de Tona.

- Accedeix al Perfil del Contractant

- Consulta les actes de les meses de contractació
 

Podeu consultar l'històric de contractes accedint al REGISTRE PÚBLIC DE CONTRACTES de la Generalitat de Catalunya, on s'hi publiquen tots els contractes subscrits per l'Ajuntament de Tona des de l'any 2016 fins a l'actualitat. També s'hi publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades si s'escau.

També podeu consultar els registres trimestrals de contractes menors de l'any 2022:

Registres trimestrals de contractes menors de l'any 2021:


Registres trimestrals de contractes menors de l'any 2020:

 

Registres trimestrals de contractes menors de l'any 2019:

Darrera actualització: 08.09.2022 | 09:30