Dret d'accés a la informació pública

El dret d’accés a la informació pública és el dret subjectiu que tenen les persones per a sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les condicions regulats per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. És un dret que complementa la informació que la ciutadania pot obtenir per via de la transparència (publicitat activa).

La informació pública és la informació elaborada per l’administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix aquesta Llei.

El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda; no està condicionat a la concurrència d’un interès personal, no resta subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma.

El dret pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:  ​

  • La seguretat pública.
  • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries. ​
  • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
  • El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
  • Els drets dels menors d’edat.
  • La intimitat i els altres drets privats legítims.
  • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
  • Altres informacions que tenen la condició de protegida, establerta expressament per una norma amb rang de llei.


Podeu exercir el dret d'accés a la informació pública:
 

 

Podeu consultar les dades relatives a les sol·licituds d'accés a la informació pública rebudes:


 

Darrera actualització: 04.04.2024 | 18:22
Darrera actualització: 04.04.2024 | 18:22