Compte general

El Compte general reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'entitat local. Són un conjunt de documents i estats que l'entitat local ha d'elaborar al final de cada any per informar sobre:

 • La situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l'entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final de l'any.
 • Les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues de l'entitat local durant l'any a que es refereix el Compte general.
 • Com s'ha executat el pressupost de l'entitat local, és a dir, ofereix informació sobre quina quantitat i en què s'han gastat els recursos que s'han obtingut en aquest any, quants recursos s'han obtingut l'any i quins han estat aquests recursos. També s'informa sobre la forma en que s'han realitzat aquestes despeses i ingressos.

Podeu consultar la informació sobre els comptes generals accedint a la Sindicatura de Comptes, que és lòrgan de control extern encarregat de fiscalitzar la gestió econòmica, financera i comptable del sector públic català.

COMPTE GENERAL 2021

 1. Balanç
 2. Compte resultats
 3. Estat canvis patrimoni net
 4. Estat fluxos efectiu
 5. Liquidació pressupost
 6. Liquidació pressupost resum
 7. Memòria 
 8. Romanent
   
Darrera actualització: 19.05.2023 | 13:05
Darrera actualització: 19.05.2023 | 13:05