Òrgans de govern

Els òrgans de govern municipals, d'acord amb el Reglament Orgànic Municipal, són:

  • El Ple
  • L'Alcaldia
  • Les tinences d'Alcaldia
  • La Junta de Govern Local
  • Les Comissions Informatives 
  • La Comissió Especial de Comptes

L'organització municipal es podrà completar amb:

  • Els i les regidors/es delegats/des
  • Els consells locals sectorials i territorials
  • Els òrgans de govern dels organismes autònoms municipals i de les societats municipals

La creació d'òrgans complementaris ha de respondre als principis d'eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana.

Per acord del Ple, en sessió extraordinària del dia 13 de juliol de 2023, s'aprova la creació i constitució d'un Consell d'Alcaldia, sota el nom d'EQUIP D'ALCALDIA, per tractar els temes de la seva competència i apropar les peticions ciutadanes als òrgans de decisió política. Aquest Consell tindrà per objecte l'estudi, informe o consulta de tots els assumptes que hagin de ser resolts pels òrgans col·legiats i unipersonals de l'Ajuntament, així com de les peticions que la ciutadania dirigeixi a la corporació.

Podeu consultar les competències, composició i calendari de les sessions de cada òrgan de govern accedint als apartats específics de cadascun d'ells.

PLE MUNICIPAL

JUNTA DE GOVERN

EQUIP D'ALCALDIA

Darrera actualització: 05.03.2024 | 08:29
Darrera actualització: 05.03.2024 | 08:29