Comissions informatives

Les Comissions informatives, constituïdes pels membres de la corporació dels diferents grups polítics, es configuren com a òrgans d'estudi, informe i consulta dels assumptes tractats pel Ple municipal. 

COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE

L'article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, determina que en els municipis de més de 5.000 habitants és obligatòria l’existència d’un òrgan que tingui per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com del seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern i els regidors i les regidores que ostentin delegacions.

La Comissió Informativa del Ple celebrarà sessió els dijous anteriors a la celebració del Ple, a les 20.00 hores. En el cas que coincideixi amb festiu, se celebrarà la sessió el següent dia hàbil o en la data anterior al Ple que es fixi per Decret de l'Alcaldia.

MEMBRES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE

 • Presidència alcalde LLUÍS GES PARÉS
   
 • En representació del Grup Municipal AIXEQUEM TONA:
  Sra. MIA CASADESÚS PUIGNERÓ 
   
 • En representació del Grup Municipal ERC:
  Sra. JUDIT SARDÀ CABERO
   
 • En representació del Gup Municipal TONA AVANÇA:
  Sr. MARC VIDAL CASANOVAS / Sr. FRANCESC CÓRDOBA CANO 
   
 • En representació del Grup Municipal JUNTS PER TONA:
  Sra. BERTA GONZÁLEZ HERTAUX

 

COMISSIÓ ESPECIAL COMPTES

La funció d'aquesta Comissió de caràcter permanent serà l'estudi i dictamen previ dels comptes perquè es sotmetin a l'aprovació del Ple. Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria realitzada per l'Alcaldia.

MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 • Presidència Alcalde LLUÍS GES PARÉS
   
 • En representació del Grup Municipal AIXEQUEM TONA: 
  Sr. JOSEP VALLDEORIOLA ROQUET
  Sr. GUIU GRAU CIRERA substitut
   
 • En representació del Grup Municipal ERC:
  Sra. JUDIT SARDÀ CABERO
  Sr. ALBERT JOFRE LUENGO substitut
   
 • En representació del Grup Municipal TONA AVANÇA:
  Sra. ANNA MONELLS VILARÓ
  Sr. JOSEP SALOM GES substitut
   
 • En representació del Grup Municipal JUNTS PER TONA:
  Sra. BERTA GONZAÉLZ HERTAUX

 

Darrera actualització: 12.01.2024 | 08:33
Darrera actualització: 12.01.2024 | 08:33