Ple municipal

El Ple és l'òrgan col·legiat que està integrat per tots els regidors i regidores i és presidit per l'alcalde. Dins l'organització municipal el Ple és un òrgan d'existència obligatòria a tots els municipis, havent de celebrar sessió ordinària com a mínim cada dos mesos en els Ajuntaments de població compresa entre 5.001 i 20.000 habitants.

En aquest apartat podeu consultar les competències i el calendari de sessions del Ple, i descarregar les CONVOCATÒRIES, ACTES i VÍDEOACTES.També podeu accedir al REGISTRE DE MOCIONS presentades pels grups municipals.
 

COMPOSICIÓ DEL PLE

El Ple està integrat per tots els Regidores i Regidors del CONSISTORI i és presidit per l'Alcalde. Està format per:

  • 4 Regidors/es del grup municipal Aixequem Tona
  • 2 Regidors/es del grup municipal ERC
  • 6 Regidors/es del grup municipal Tona Avança
  • 1 Regidora del grup municipal Junts per Tona
     

CALENDARI DE SESSIONS

La celebració de les sessions ordinàries del Ple es celebraran l'últim dijous de cada mes a les 20.00 hores. En el cas que aquest dia fos festiu, la sessió es traslladarà al dijous de la setmana següent.

En el cas que no es pogués portar a terme la sessio ordinària en la data fixada, l'alcaldia en Decret motivat assenyalarà una nova data de celebració, seguint-se a partir d'aquesta sessió la periodicitat establerta per la sessió següent a realitzar.
 

COMPETÈNCIES DEL PLE

Corresponen al Ple les següents atribucions (article 22 LBRL) amb excepció de les que s'hagin delegat a la Junta de Govern Local:

a) El control i la fiscalitzacio dels òrgans de govern.
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
c) L'aprovació inicial del planejament general i aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i demés instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualsevol d'aquests instruments..
d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i aprovació dels comptes; d'acord amb lo disposat de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i demés Administracions públiques.
i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèires de competència plenària.
k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
ñ) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
p) Aquelles altres que han de correspondre al Ple, per exigir la seva aprovació una majoria especial.
q) Les demés que expressament li atribueixin les lleis.
22.3 La votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.
22.4 El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'Alcalde i a la Junta de Govern Local, llevat les enunciades a l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i p), i a l'apartat 3 d'aquest article.

 

Darrera actualització: 12.01.2024 | 08:35