Codi Conducta Alts Càrrecs i Bon Govern

L'Ajuntament de Tona va aprovar en sessió plenaria del dia 11 d'abril de 2017, el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs i Bon Govern.

Aquest Codi s'emmarca en l'establiment d'un nou marc juridic on la transparència esdevé un dels eixos clau per l'apropament entre les institucions i la ciutadania.

Així doncs, el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs i Bon Govern s'elabora en compliment del mandat legal previst a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC).

L'article 55 de la LTC determina els principis etics i les regles de conducta que han de regir l'actuacio dels alts carrecs, i estableix que els ens locals han d'elaborar un Codi de conducta de llurs alts carrecs que concreti i desenvolupi aquests principis d'actuacio, n'estableixi d'altres addicionals, si s'escau, i determini les consequencies d'incomplir-los, sense perjudici del regim sancionador establert per la mateixa Llei.

Consulta el Codi de Conducta:

 

Darrera actualització: 22.01.2023 | 17:24
Darrera actualització: 22.01.2023 | 17:24