SALA D'EXPOSICIONS CAN SEBASTIÀ

LA FUNDACIÓ PRIVADA BUXADERAS-GRAU

El 17 de març de 2008 es va constituir la Fundació Privada Buxaderas-Grau, per donar compliment a la voluntat de Sebastià Buxaderas Roqueta (1920-2002), que havia expressat la voluntat de llegar, després de la seva mort, casa seva (carrer Major 12, can Sebastià, antiga casa Vila) al poble de Tona per a fins culturals. N'és presidenta vitalícia Roser Grau, vídua de Sebastià Buxaderas. L'alcalde o alcaldessa de Tona i el regidor o regidora de Cultura són membres nats del seu Patronat. Actualment formen part del Patronat Roser Grau, Josep Salom, Lourdes Boneu, Núria Romeu, Teresa Mirambell, Ramon Batllés, Amadeu Lleopart, Esteve Puigferrat, Josep Maria Grau, Francesc d'Assís Colom, Carles Puigferrat i Sebastià Bruch.

Els fins de la fundació són: estimular el coneixement del poble de Tona i el país, l'amor i el respecte a la natura, i l'interès per la història i l'art; promoure (o col·laborar en) activitats d'estudi o recerca, de divulgació, d'exposició, etc., relacionades amb Tona i/o els tonencs/ques, pel que fa als àmbits de la cultura (història, art, literatura, ciència, etc.) i de l'entorn natural i social; com també fomentar (o col·laborar en) activitats de creació (artística o literària); vetllar per la conservació del patrimoni (històric, artístic, documental, etc.), així com per la conservació de l'entorn natural de Tona; acceptar qualsevol llegat per ser conservat, estudiat i divulgat; promoure (o col·laborar en) l'edició, per qualsevol mitjà, de llibres i altres publicacions relacionades amb Tona o amb els altres fins de la Fundació; promoure la llengua catalana; fomentar el respecte, el coneixement i la solidaritat amb altres països i cultures.

LA SALA D'EXPOSICIONS (c/Major, 12)

Una de les tasques principals de la Fundació és gestionar la sala d'exposicions dels baixos de can Sebastià, que Roser Grau ha cedit a la Fundació com a bé fundacional. L'any 2008 es va remodelar amb l'ajuda de l'Ajuntament de Tona. Un conveni regula la relació de col·laboració de la Fundació amb l'Ajuntament de Tona, que pot organitzar-hi actes culturals.
La sala és oberta als particulars que hi vulguin exposar obres d'art o entitats que hi vulguin muntar exposicions que s'adiguin amb els fins de la fundació. La sala té un reglament d'ús. Les peticions, a través d'un formulari que s'adjunta, s'ha de lliurar als responsables de la sala, Carles Puigferrat (telèfon 686 965 755) o Ramon Batllés (telèfon 938 871 497), que us informaran de les condicions de cessió amb més detall.

C/Major, 12 - 08551 Tona
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 22.11.2017 | 14:39