Als nous habitatges turístics se'ls requerirà llicència urbanística per iniciar l'activitat

Dilluns, 12 de febrer de 2024 a les 00:00

Arran de l’entrada en vigor del Decret llei 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic s'ha establert que l’autorització de nous habitatges d’ús turístic serà per llicència urbanística i no per comunicació prèvia com era fins al passat dia 9 de novembre.

També s’ha modificat el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC), afegint la disposició addicional vint-i-setena. En aquesta disposició es determina que només es poden autoritzar nous habitatges d’ús turístic (HUT) si ho permet expressament el planejament urbanístic. Així mateix, es posa una limitació temporal de les llicències de 5 anys, prorrogables per períodes d'igual durada, sempre que el planejament urbanístic ho permeti. Atès que el planejament vigent a Tona no preveu expressament els habitatges d’ús turístic, fins que no es modifiqui el planejament, no es podran autoritzar nous habitatges d’ús turístic.

Finalment, els habitatges d’ús turístic autoritzats previ a l’entrada en vigor del Decret Llei 3/2023, hauran de disposar d’una nova llicència urbanística adequada dins del termini de 5 anys a partir de l’entrada en vigor del decret (9 de novembre de 2023). Abans dels 4 anys de l’entrada en vigor, poden sol·licitar una única pròrroga a l’ajuntament i aquesta serà com a màxim per a 5 anys més. En cas que no obtinguin una nova llicència i s’hagi exhaurit els terminis transitoris, hauran de cessar l’activitat.

 

Darrera actualització: 12.02.2024 | 08:57