SERVEIS TÈCNICS D'URBANISME

Qui som?

Els Serveis tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament de Tona gestionen el desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) mitjançant el planejament derivat. Entre les seves competències hi figura la informació urbanística, l’exposició pública, la concessió de llicències d’obres, la inspecció i la disciplina urbanística.

ÀREA URBANISME I HABITATGE
Responsable polític: Lluís Ges Parés
Arquitecte: Albert Clusella
Arquitecte tècnic: David Pujol
Enginyer municipal: Francesc Ballús

DESCARREGA LA CARTA DELS SERVEIS TÈCNICS D'URBANISME

 A qui ens adrecem?

Aquest servei es dirigeix a la ciutadania en general, així com a tècnics i professionals relacionats amb el món de la construcció i el territori.

Canals per accedir al servei

AJUNTAMENT DE TONA

Adreça: Carrer Font, 10
Correu electrònic: urbanisme@tona.cat
Telèfon: 93 887 02 01 
Horari atenció arquitecte: Dijous, visites concertades de 9:00h a 14:00h
Horari atenció enginyer: Dijous, visites concertades de 9:00h a 14:00h
Horari atenció arquitecte tècnic: Dilluns, dimarts i dijous de 9:00h a 14:00h

Què oferim?

  • INFORMACIÓ URBANÍSTICA

-Donem resposta individualitzada a les consultes urbanístiques de manera presencial, telefònica o a través de la web municipal.
-Emissió de certificats i cèdules de règim urbanístic, d’alineacions i rasants, d’antiguitat i legalitat, de numeració, de compatibilitat i aprofitament urbanístic.
-Proporcionem un espai de consulta dels expedients en tràmit d’informació pública.

  • LLICÈNCIES I COMUNICACIONS URBANÍSTIQUES

-Informació sol·licitud llicències o comunicacions d’obres a nivell de normativa d’aplicació i documentació a presentar.
-Informació sobre terminis, tràmits a seguir per la concessió de llicència o comunicació i pagament de taxes mitjançant diversos canals: presencial, telefònic o web municipal.
-Tramitació llicències d'obres o comunicació:

-Amb responsabilitat exclusiva del/de la sol·licitant
-Amb responsabilitat tècnica
-Amb projecte tècnic
-Llicències de canvis d’ús i de parcel·lació
-Tramitació de primeres ocupacions d’edificis

-Inspeccions de seguiment d’obres per comprovar l’adequació als projectes aprovats.
-Tramitacions de guals d’entrades de vehicles.
-Regulació de la ocupació de la via pública.

  • PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

-Gestió i Promoció del Planejament urbanístic : Polígons d’Actuació Urbanística, Plans Especials, Plans de Millora Urbana, Convenis urbanístics , Projectes de reparcel·lació i projectes d’urbanització.

  • PROJECTES I OBRES MUNICIPALS

-L’àrea d’urbanisme es la que s’encarrega de planejar, dirigir i coordinar els projectes i direccions d’obres dins del terme municipal.

El nostre compromís

COMPROMISOS

-Atenció individualitzada, prèvia concertació de cita.

-Disponibilitat per atendre consultes telefòniques i per correu electrònic.

-Oferir a les persones interessades en els procediments de planejament o gestió urbanística, informació actualitzada.

-Avaluar el projecte de llicència d’obres i comunicar les discrepàncies, si n’hi ha en un termini màxim d’un mes.

-Concedir llicències obres amb responsabilitat del sol.licitant , en un termini màxim d’un mes.

-Concedir llicències d’obres menors sense discrepàncies, ni informes d’altres serveis o administracions, en un termini màxim d’un mes.

-Concedir llicències d’obres majors sense discrepàncies, ni informes d’altres serveis o administracions, en un termini màxim de dos mesos.

-Expedir els certificats d’informes previs i de legalitat urbanística en el termini màxim d’un mes.

COM MESUREM ELS NOSTRES COMPROMISOS

-Nombre de queixes justificades per rebre cita prèvia en un període superior a set dies, excepte en període de vacances

-La resolució dels expedients no serà superior al seu corresponent període de tramitació en el 90% de les sol·licituds.

Ajuda’ns a millorar

Per millorar el servei i garantir els nostre compromisos demanem la vostra col·laboració:

-Feu les consultes prèvies necessàries abans de tramitar la sol·licitud i aporteu la documentació necessària

Si ens feu arribar els vostres comentaris clicant al següent enllaç podrem millorar aquesta carta de serveis
Envia queixes, suggeriments i avisos

Darrera actualització: 31.08.2023 | 15:54