Junta Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’Alcalde, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per l'Alcalde, donant-ne compte posteriorment al Ple.

En aquest apartat trobareu informació sobre la composició, competències i calendari de sessions de la Junta de Govern Local. També podeu consultar els EXTRACTES dels acords de la Junta.

  • COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Per decret d'alcaldia de data 9 de juliol de 2019 s'acorda nomenar com a membres de la Junta de Govern Local els Regidors i les Regidores següents:

President
AMADEU LLEOPART COSTA Alcalde - Aixequem Tona

JUDIT SARDÀ CABERO - ERC
ALBERT JOFRE LUENGO - ERC
JOSEP VALLDERIOLA ROQUET - Aixequem Tona
GUIU GRAU CIRERA - Aixequem Tona
 

  • CALENDARI DE SESSIONS

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament celebrarà sessió ordinària per atendre a les seves facultats resolutòries en matèries delegades setmanalment cada dijous a les 20.00 hores.

Quan la Junta de Govern Local coincideixi amb Comissió Informativa de Ple o sessió plenària, variarà el seu horari per a les 19.30 hores. En el cas que coincideixi amb festiu, no es celebrarà fins a la setmana següent.

En el cas de que no es pogués portar a terme la sessió ordinària en la data fixada, l'alcaldia en Decret motivat assenyalarà la nova data de celebració, seguint-se a partir d’aquesta sessió la periodicitat establerta per la sessió següent a realitzar.
 

  • COMPETÈNCIES

Correspon a la Junta de Govern Local l'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions, així com aquelles atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui i les que li atribueixen les lleis.

Delegació de competències de l'Alcalde a la Junta de Govern Local (article 53 TRLMRLC):

a) Representar l'Ajuntament.
d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
e) Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
g) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses de la seva competència, reconèixer obligacions; ordenar pagaments i retre comptes, a partir dels límits assenyalats a les bases d'execució del pressupost i d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals i, en tot cas, les imputables al capítol I, les derivades de liquidacions tributàries i les de caràcter periòdic o tracte successiu un cop s'hagin autoritzat i disposat per l'òrgan competent.
h) Aprovar l'oferta pública d'ocupació d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
j) Exercir la direcció superior de la policia municipal.
n) Sancionar la desobediència a l'autoritat o a les infraccions de les ordenances municipals.
o) Les contractacions i concessions que l'import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada i a partir dels límits assenyalats a les bases d'execució del pressupost.
p) Aprovació de projectes d'obres i serveis previstos al pressupost quan sigui competent per a la seva contractació o concessió.
q) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
r) Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió de govern. (Excepte resolucions de contractes, del cementiri municipal, del cens de gossos perillosos, de targetes de mobilitat reduïda, de llicències d'obres menors, assabentats, ocupació de la via pública, inspecció urbanística i procediments restauradors de la legalitat; d'acord amb el Decret d'alcaldia de data 17 de setembre de 2019 d'avocació de competències a l'acalde).
t) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.

Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local (article 22 LBRL):

j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 22.02.2022 | 09:15
Darrera actualització: 22.02.2022 | 09:15