Equip d'Alcaldia

La particularitat principal de l'alcaldia actual de Tona és el fet de ser col·legiada, per aquest motiu s'ha constituït l'Equip d'Alcaldia. Totes les regidores i regidors d'Aixequem i d'Esquerra Republicana tenen unes matèries delegades, però alhora treballen constantment en equip.

Per acord del Ple, en sessió extraordinària del dia 13 de juliol de 2023, s'aprova la creació i constitució de l'Equip d'Alcaldia per tractar els temes de la seva competència i apropar les peticions ciutadanes als òrgans de decisió política. Aquest Consell tindrà per objecte l'estudi, informe o consulta de tots els assumptes que hagin de ser resolts pels òrgans col·legiats i unipersonals de l'Ajuntament, així com de les peticions que la ciutadania dirigeixi a la corporació.

En data 13/02/24 s'incorpora a l'Equip d'Alcaldia la regidora Berta González Hertaux del grup municipal Junts per Tona.

Es nomenen com a membres de l'Equip d'Alcaldia, sota la presidència de l'Alcalde President Sr. LLUÍS GES PARÉS, els següents Regidors i Regidores:

Podeu accedir al perfil de cadascun dels Regidors i Regidores per veure les matèries que tenen delegades i de les quals són responsables.

CALENDARI DE SESSIONS

L'Equip d'Alcaldia celebrarà sessió setmanal cada dilluns a les 19.30 hores. En el cas que coincideixi amb dia festiu, se celebrarà la sessió el següent dia hàbil o la data que es determini per Decret d'Alcaldia.

Darrera actualització: 05.03.2024 | 08:26
Darrera actualització: 05.03.2024 | 08:26