Segell Infoparticipa

El Segell InfoParticipa és un reconeixement a la qualitat i transparència de la comunicació pública local que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a partir de les avaluacions que realitza el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) als webs municipals.

Des de l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la iniciativa InfoParticipa ha incrementat el seu nivell d'exigència. Els resultats de les avaluacions es publiquen en un mapa georeferenciat i s'atorga el Segell InfoParticipa als que han obtingut les puntuacions més elevades, en base a uns criteris definits sobre la informació que s'ha de publicar.

Tota la informació sobre el compliment dels indicadors de transparència a la web del Mapa InfoParticipa 

Consulta la informació publicada per a cadascun dels indicadors de transparència:

QUI SÓN LES I ELS REPRESENTANTS POLÍTICS?
1. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
2. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: biografia i/o currículum?
3. Es dóna informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
4. Es dóna informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?
5. Es dóna informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: nom i  cognoms, foto i partit polític?
6. Es dóna informació sobre les persones representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?
7. Es publiquen les retribucions dels càrrecs electes?
8. Es publiquen les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes?
9. Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o alcaldessa?
10. Es publiquen al web dades de contacte dels  i les membres de govern?
11. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l'oposició?

COM ES GESTIONEN ELS RECURSOS COL·LECTIUS?
12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern  i/o comissions informatives?
13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests òrgans de govern ?
14. Es publica l'organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats?
15. Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius?
16. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració?
17. Es publiquen les actes del Ple Municipal?
18. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en delegació del ple? 
19. Es publiquen els decrets i/o les resolucions d'Alcaldia?
20. Es publica el Pla de Govern (PAM), o el Pla estratègic?
21. Es publica la normativa municipal?
22. Es publiquen totes les resolucions jurídiques definitives de la institució?

COM ES GESTIONEN ELS RECURSOS ECONÒMICS: PRESSUPOSTOS, SALARIS, CONTRACTACIONS, SUBVENCIONS ...? 
23. Es publica el Pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d'existir?
24. Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs?
25. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d'endeutament?
26. Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o el compte general?
27. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories? 
28. Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum?
29. Es publica l'oferta de treball de l'ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?
30. Es publica l'inventari general del patrimoni de l'ajuntament?
31. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?
32. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?
33. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?
34. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se'n derivin, si és el cas?
35. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat instucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits?

QUINA INFORMACIÓ PROPORCIONEN SOBRE EL MUNICIPI I LA GESTIÓ DELS RECURSOS COL·LECTIUS?

36. Es publiquen notícies sobre les actuacions del dia a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió?
37. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l'oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?
38. Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del ple?
39. Es dona informació sobre la història del municipi? 
40. Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals?
41. S'ofereix al web una agenda d'activitats municipals i ciutadanes?
42. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Institució? 
43. S'ofereix al web el directori d'entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d'interès, si és el cas?

QUINES EINES S'OFEREIXEN PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA?

44. S'ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local? 
45. S'ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local? 
46. S'ofereixen al web l'execució de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local?
47. S'ofereixen al web informació sobre altres mecanismes o ens de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials?
48. S'ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania?
49. Es proporcionen al web instruments per presentar queixes, felicitacions o suggeriments sobre el funcionament de la Institució?
50. Es proporcionen al web els resultats de la gestió de les queixes, felicitacions o suggeriments presentades?
51. Es facilita el dret d'accés a la informació pública?
52. S'informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses referides a les sol·licituds de dret d'accés?

 

Darrera actualització: 16.04.2024 | 08:47
Darrera actualització: 16.04.2024 | 08:47