Participació Ciutadana

L'Ajuntament de Tona té com un dels seus objectius el foment de la participació del conjunt de persones del municipi en tots els assumptes de competència municipal. Així com la regulació de les formes, mitjans i procediments d'informació i participació de les persones i entitats en la gestió municipal, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent, especialment la legislació de règim local i la legislació de règim jurídic i procediment administratiu.

Per aquest motiu el Ple de l'Ajuntament de Tona, en sessió ordinària del 27 de juny de 2018, va aprovar definitivament el REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE TONA

Aquest Reglament determina que l’Ajuntament impulsarà mecanismes i instruments que permetin la interrelació amb la ciutadania, preferentment amb l’ús de mitjans electrònics i de les tecnologies de la informació i la comunicació. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Tona disposa de la plataforma de participació ciutadana PARTICIPA311 TONA , plataforma digital de la Diputació de Barcelona, que ens garanteix disposar d’un canal obert, segur, accessible, que ens permet tant la presentació de propostes com la seva votació segura, i que facilita l’accés de la ciutadania a tota la informació del procés en qualsevol de les seves fases, permetent així donar transparència a tot el procés. 

Us podeu posar en contacte amb l'Àrea de Participació a través del correu electrònic tona.participacio@tona.cat

 

VALORACIÓ DELS SERVEIS

Podeu opinar sobre les cartes de serveis, valorar els serveis o presentar queixes i/o suggeriments sobre el seu funcionament a través dels següents formularis:

Bústia de queixes, suggeriments o avisos

Opina sobre els serveis municipals

També podeu presentar queixes, suggeriments o incidències a través de l'aplicació web de col·laboració ciutadana i gestió d'incidències FEM BARRIS FEM POBLE

A l'apartat Cartes de serveis trobareu les cartes de serveis aprovades per l'Ajuntament de Tona i les seves avaluacions de qualitat. I també els informes sobre els resultats de la gestió de les queixes i suggeriments.

Altres recursos:

Presentar una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya

 

PROCESSOS PARTICIPATIUS

L'Ajuntament de Tona vol impulsar i afavorir per tots els mitjans al seu abast la participació ciutadana en la gestió municipal. Mitjançant la participació, la ciutadania ha de poder incidir de forma activa en la resolució dels problemes col·lectius per construir un municipi democràtic, cívic i solidari.

En l'apartat de  Processos participatius  podeu consultar el detall dels processos participatius que s'han portat a terne a Tona. 

 

PARTICIPACIÓ EN L'ELABORACIÓ DE NORMES

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques determina que, amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte de llei o reglament, s'ha de substanciar una consulta pública a través del portal web de l'ajuntament.

En l'apartat de  Participació en l'elaboració de normes podeu consultar i participar en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments. 

 

CONSELLS MUNICIPALS

Els Consells Municipals són òrgans de participació ciutadana, de caràcter consultiu, dedicats a tractar temàtiques concretes i així integrar la participació dels ciutadans en els asssumptes municipals. És un espai integrat per persones i entitats representatives de l'àmbit temàtic de que es tracti.

En l'apartat de Consells municipals  podeu consultar la composició, objectius, reglaments i actes dels diferents consells.

 

ENTITATS I ASSOCIACIONS

En els processos de participació ciutadana també hi poden participar les entitats i associacions.

Podeu accedir al Registre d'entitats i associacions  per consultar les entitats que estan inscrites a l'Ajuntament de Tona.

 

Darrera actualització: 06.09.2022 | 11:43