Participació Ciutadana

L'Ajuntament de Tona té com un dels seus objectius el foment de la participació del conjunt de persones del municipi en tots els assumptes de competència municipal.

Per aquest motiu el Ple de l'Ajuntament de Tona, en sessió ordinària del 27 de juny de 2018, va aprovar definitivament el REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE TONA, que regula les formes, mitjans i procediments d'informació i participació de les persones i entitats en la gestió municipal, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent. 

Aquest Reglament determina que l’Ajuntament impulsarà mecanismes i instruments que permetin la interrelació amb la ciutadania, preferentment amb l’ús de mitjans electrònics i de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Amb aquesta finalitat disposem de la plataforma de participació ciutadana PARTICIPA311 TONA, plataforma digital de la Diputació de Barcelona, que ens garanteix disposar d’un canal obert, segur, accessible, permet tant la presentació de propostes com la seva votació segura, facilita l’accés de la ciutadania a tota la informació dels processos participatius, i dona transparència. 

Per més informació us podeu posar en contacte amb l'Àrea de Participació ciutadana per mitjà del correu electrònic tona.participacio@tona.cat

 

VALORACIÓ DELS SERVEIS

A l'apartat CARTES DE SERVEIS trobareu les cartes de serveis aprovades per l'Ajuntament de Tona i les seves avaluacions de qualitat, així com els drets i deures de la ciutadania. 

Podeu opinar sobre les cartes de serveis i/o valorar el funcionament dels serveis, així com presentar queixes, suggeriments i avisos per mitjà dels següents formularis:

A l'apartat QUEIXES, SUGGERIMENTS I AVISOS podeu consultar com presentar queixes i/o suggeriments, així com consultar la relació de queixes i suggeriments presentades: 

També podeu presentar queixes, suggeriments o incidències a través de l'aplicació web de col·laboració ciutadana i gestió d'incidències FEM BARRIS FEM POBLE:

Altres recursos:

 

PROCESSOS PARTICIPATIUS

L'Ajuntament de Tona vol impulsar i afavorir per tots els mitjans al seu abast la participació ciutadana en la gestió municipal. Mitjançant la participació, la ciutadania ha de poder incidir de forma activa en la resolució dels problemes col·lectius per construir un municipi democràtic, cívic i solidari.

En l'apartat de Processos participatius podeu consultar el detall dels processos participatius que s'han portat a terne a Tona. 

També podeu consultar tota la informació relacionada amb els processos participatius per mitjà de la plataforma de participació ciutadana Participa311-tona

 

PARTICIPACIÓ EN L'ELABORACIÓ DE NORMES

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques determina que, amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte de llei o reglament, s'ha de substanciar una consulta pública a través del portal web de l'ajuntament.

En l'apartat de Participació en l'elaboració de normes podeu consultar i participar en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments. 

 

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

L'Ajuntament de Tona promourà, en la mesura del possible, la creació d'òrgans de participació formals per fomentar la participació de la ciutadania i les organitzacions en els assumptes municipals.

Els òrgans de participació tenen caràcter consultiu, d'informe preceptiu, de formulació de propostes i suggeriments, de conformitat amb la normativa de règim local de Catalunya.

Els Consells Municipals són òrgans de participació en la gestió municipal, de caràcter consultiu, dedicats a tractar temàtiques d'àmbit sectorial, i així integrar la participació de la ciutadania en un sector de l'activitat municipal. 

En l'apartat Òrgans de participació podeu consultar la composició, objectius, reglaments i actes dels diferents consells i altres òrgans de participació.

 

ENTITATS I ASSOCIACIONS

En els processos de participació ciutadana també hi poden participar les entitats i associacions.

Podeu accedir al Registre d'entitats i associacions per consultar les entitats que estan inscrites a l'Ajuntament de Tona.

 

Darrera actualització: 08.11.2023 | 09:55